Công văn 4806/BGDĐT-GDĐH 2016 báo cáo việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 4806/BGDĐT-GDĐH
V/v:Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm.
 
 
Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi chung là các trường) triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích
Cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
b) Yêu cầu
- Báo cáo phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo;
- Báo cáo là yêu cầu bắt buộc, làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường;
- Báo cáo phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của trường.
2. Nội dung
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (tính theo ngành đào tạo) gồm các nội dung sau:
- Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Báo cáo phân tích kết quả điều tra dựa trên 3 chỉ tiêu: Có việc làm, chưa có việc làm, chưa có việc làm và đang học nâng cao.
- Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp: Báo cáo phân tích kết quả điều tra sinh viên tốt nghiệp đang làm việc theo khu vực (khu vực nhà nước, tổ chức tư nhân, liên doanh với nước ngoài).
- Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Báo cáo đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và đưa ra các kiến nghị trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học hoặc những thay đổi khác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.
3. Tổ chức thực hiện
Từ năm 2016, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm triển khai việc thu thập thông tin, xây dựng và công bố báo cáo về việc làm của sinh viên chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất (tính từ sinh viên tốt nghiệp năm 2015) trên trang thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi báo cáo (kèm theo phụ lục và minh chứng về phương pháp, quy trình thực hiện báo cáo để phục vụ việc xác thực thông tin) về Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua Vụ Giáo dục Đại học, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và file gửi qua địa chỉ email nttthuy@moet.gov.vn, trước ngày 01 tháng 01 hằng năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hằng năm là yêu cầu bắt buộc đối với các trường, là điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc tuyển sinh của các trường trong năm học tiếp theo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm nghiêm túc thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (để phối hợp);
- UBND các tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ/ngành (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga
 

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị…………..
 
 
PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN
(Kèm theo Công văn số ngày....tháng ...năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
Tên người báo cáo: …………………….Điện thoại/ Email liên hệ:…………………..……….
Đường link website công khai báo cáo …………………………………………………………
Năm tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………..
Trình độ đào tạo ……………………………………………………………………………………

TT
Ngành đào tạo, mã số
Tổng số SVTN
Chia theo giới tính
Tình trạng việc làm
Tỷ lệ SVTN có việc làm*
Khu vực làm việc
Nam
Nữ
Số lượng SVTN có việc làm
Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao
Số lượng SVTN chưa có việc làm
 
Khu vực nhà nước
Khu vực tư nhân
Liên doanh nước ngoài
Tự tạo việc làm
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: * Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là: ((SL SVTN có việc làm (cột 6) + SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao (cột 7)/ tổng số SVTN (cột 3))*100
 

 
………., ngày…….tháng…….năm 20….....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Công văn 4806/BGDĐT-GDĐH

Công văn 4806/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4806/BGDĐT-GDĐHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Ca
Ngày ban hành:28/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi