Công văn 4750/BGDĐT-GDCN 2016 nhiệm vụ năm học 2016-2017 với giáo dục chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 4750/BGDĐT-GDCN
Vv:Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụnăm học 2016-2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016
 
 

Kính gửi:
 
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
 
 
Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và tình hình thực tiễn, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp như sau:
1. Nhiệm vụ chung
Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; giữ ổn định quy mô đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhân lực thuộc giáo dục chuyên nghiệp.
2.1. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính về giáo dục chuyên nghiệp;
- Thực hiện rà soát, quy hoạch và tái cấu trúc các trường gắn với việc rà soát, quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân;
- Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đã bảo đảm yêu cầu về kiểm định chất lượng;
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đào tạo; bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục chuyên nghiệp;
- Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục chuyên nghiệp;
- Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cải cách hành chính.
2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo
a) Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của ngành
- Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác của ngành;
- Tiếp tục tổ chức Hội thi học sinh giỏi TCCN bao gồm thi kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN các cấp để kịp thời động viên, tôn vinh, công nhận sự nỗ lực cố gắng của giáo viên.
b) Tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo
- Giữ ổn định quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo và trách nhiệm của nhà trường với xã hội;
- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; cần mở các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn và cấp chứng chỉ cho người học, gắn với việc làm và thu nhập;
- Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện. Đổi mới trình tự thực hiện chương trình đào tạo để hướng tới việc đào tạo kỹ năng nghề cơ bản cho học sinh ngay học kỳ đầu năm thứ nhất (nếu không đòi hỏi điều kiện tiên quyết). Rà soát, đổi mới chương trình đào tạo cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; đào tạo kỹ năng cho những người bỏ học THPT hoặc những người muốn chuyển đổi việc làm;
- Tiếp tục triển khai công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với việc đổi mới chương trình đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học;
- Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng tập trung vào việc bảo đảm chất lượng đào tạo; nâng cao số lượng, năng lực kiểm định viên, tăng cường công tác tự đánh giá, thực hiện đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục;
- Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đặc biệt chú trọng thu hút học sinh sau trung học cơ sở vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Tiếp tục thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Trong đó, tập trung phát triển năng lực giáo viên tiếng Anh, triển khai chương trình tiếng Anh chuyên ngành (tăng cường) đã được Bộ GDĐT ban hành;
- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn lực đầu tư; tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các nước để nâng cao chất lượng giáo dục chuyên nghiệp phù hợp với khu vực và quốc tế.
2.3. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý theo ngành nghề đào tạo;
- Đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hành chính và sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính;
- Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để có cơ chế, chính sách phù hợp và thực hiện đầy đủ kịp thời về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
3. Tổ chức thực hiện
- Các đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Các sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp các trường, chỉ đạo các trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ GDCN của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ chung của ngành;
- Các trường tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của văn bản này và theo hướng dẫn của sở GDĐT địa phương;
Báo cáo tổng kết năm học của các trường được gửi về sở GDĐT theo quy định. Báo cáo tổng kết năm học của các sở GDĐT gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), đồng thời gửi file điện tử của báo cáo về địa chỉ email: htson@moet.gov.vn trước ngày 15/6/2017;
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các sở GDĐT, các trường phản ánh kịp thời về Bộ GDĐT để xem xét giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; ĐT: 04.38694988/ 0913515815./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, ngành có cơ sở đào tạo TCCN (để p/h);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

thuộc tính Công văn 4750/BGDĐT-GDCN

Công văn 4750/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4750/BGDĐT-GDCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Ca
Ngày ban hành:26/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi