Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

--------------

Số: 4731/LĐTBXH-TCGDNN

V/v Sáp nhập trường trung cấp, trung tâm
giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc. Trong quá trình thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi về thẩm quyền sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Luật giáo dục nghề nghiệp, Điều 10 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp thì Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng công lập; cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là người có thẩm quyền sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực pháp lý của văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vuớng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TCGDNN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực