Công văn 4555/BGDĐT-TTr 2021 về thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm 2021-2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm

Ngày 03/9/2021, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học; Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với cơ sở GDĐH, trường cao đẳng sư phạm bám sát Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.
2. Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo Công văn số 4901/BGDĐT-TTr ngày 16/11/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở GDĐH, trường sư phạm; đồng thời chú trọng thêm các nội dung, nhiệm vụ cụ thể nêu tại mục II dưới đây.
3. Chuẩn bị lực lượng, bố trí kinh phí theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi để tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo yêu cầu của Bộ GDĐT.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đại học quốc gia và đại học vùng
a) Giám đốc đại học quốc gia/đại học vùng ban hành hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và các tổ chức, đơn vị thành viên thuộc quyền quản lý bảo đảm thiết thực, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm; đúng quy định đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo;
b) Trưởng Ban thanh tra đại học quốc gia/đại học vùng chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ của đại học quốc gia/đại học vùng trình Giám đốc đại học quốc gia/đại học vùng phê duyệt ban hành và tổ chức thực hiện. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chú trọng đến trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc, việc thực hiện tự chủ giáo dục đại học về cơ cấu tổ chức; quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý văn bằng, chứng chỉ; các điều kiện đảm bảo chất lượng, việc thực hiện các đề án, dự án, việc đầu tư xây dựng cơ bản...;
c) Ban thanh tra đại học quốc gia/đại học vùng là đầu mối tổng hợp, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và các tổ chức, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc quyền quản lý của đại học quốc gia, đại học vùng;
d) Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và các tổ chức, đơn vị trực thuộc đại học quốc gia/đại học vùng tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ theo hướng dẫn này và hướng dẫn chi tiết của đại học quốc gia/đại học vùng.
2. Học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm
a) Giám đốc/hiệu trưởng nhà trường quy định công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của đơn vị mình theo hướng linh hoạt, phù hợp điều kiện của đơn vị và quy định về tự chủ giáo dục đại học;
b) Giám đốc/hiệu trưởng phê duyệt, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 theo hướng rõ nội dung, phạm vi, đối tượng, hình thức thanh tra, kiểm tra, tập trung vào trách nhiệm người đứng đầu trong các đơn vị, tổ chức thuộc trường, việc thực hiện tự chủ giáo dục đại học về cơ cấu tổ chức; quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý văn bằng chứng chỉ; các điều kiện đảm bảo chất lượng, mở ngành đào tạo, việc thực hiện các đề án, dự án, việc đầu tư xây dựng cơ bản...;
c) Trưởng phòng/ban thanh tra nội bộ hoặc cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ của trường tham mưu tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, đột xuất đúng quy định và hướng dẫn này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cách thức thực hiện
a) Chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học linh hoạt với nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là phù hợp với tình hình tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập của trường trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp;
b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng, hiệu quả;
c) Tăng cường yêu cầu báo cáo, làm việc trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, khu vực.
2. Chế độ thông tin, báo cáo
a) Cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu và công tác thanh tra, kiểm tra của trường vào phần mềm quản lý thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ GDĐT;
b) Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm gửi báo cáo về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ) bao gồm: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đã được phê duyệt, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại sau khi ban hành. Thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu xử lý đơn thư và các văn bản khác theo quy định;
c) Các trường đại học, trường cao đẳng và các tổ chức, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đại học quốc gia/đại học vùng gửi báo cáo đại học quốc gia/đại học vùng; đại học quốc gia/đại học vùng tổng hợp thông tin, kết quả báo cáo Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ) theo quy định;
d) Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học gửi trước ngày 30/7/2022 (kèm theo minh chứng) về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Chủ tịch UBND tỉnh (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

thuộc tính Công văn 4555/BGDĐT-TTr

Công văn 4555/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4555/BGDĐT-TTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:08/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi