Công văn 4555/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4555/BGDĐT-PC

Công văn 4555/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4555/BGDĐT-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:25/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 4555/BGDĐT-PC
V/v: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014
 
 
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
 
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác pháp chế năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).
3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
a) Các sở giáo dục và đào tạo chưa thành lập phòng pháp chế căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, phối hợp với sở nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) thành lập phòng pháp chế, hoàn thiện tổ chức pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; các sở giáo dục và đào tạo đã có Đề án thành lập phòng pháp chế trình UBND cấp tỉnh cần quan tâm, theo dõi tiến độ của Đề án. Tiêu chuẩn, chế độ của cán bộ được lựa chọn làm công tác pháp chế được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;
b) Tổ chức triển khai tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục và Quyết định số 798/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014 - 2016”;
c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tại địa phương.
2. Hoạt động, tổ chức pháp chế của các sở giáo dục và đào tạo
a) Về công tác xây dựng pháp luật
Tham mưu lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; phối hợp với sở tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND cấp tỉnh;
Chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương đề nghị sở tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký, ban hành;
Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công; có ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo.
b) Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp HĐND, UBND cấp tỉnh thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương. Thực hiện tự kiểm tra văn bản hành chính do mình ban hành có chứa quy phạm pháp luật;
Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Pháp chế HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND cấp tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.
c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐTvà các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2014 - 2016” được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sau khi Ban tổ chức cuộc thi ở Trung ương ban hành kế hoạch và thể lệ dự thi.
Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục.
d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật;
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn;
Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Về công tác bồi thường của Nhà nước
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Phối hợp với sở tư pháp tại địa phương trong việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường;
Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi sở tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh.
e) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng
Tư vấn pháp luật, tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở;
Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc sở; thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật và phối hợp với sở tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
g) Công tác cải cách thủ tục hành chính
Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết, công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức; giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn;
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh.
h) Về công tác thi đua, khen thưởng
Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế, phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2014-2015, tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.
2. Phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng ch­ương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2014-2015, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Giúp Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác pháp chế.
3. Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo ch­ương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2014-2015 trước 15/11/2014, báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2014-2015 trước ngày 20/6/2015.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; email: [email protected]; điện thoại: 043.6231059.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi