Công văn 4491/UBND-VX HCM 2021 tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4491/UBND-VX
Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố H Chí Minh

Thành phố H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; xét Báo cáo số 3821/BC-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết qutổ chức học tập trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 và đề nghị của S Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3822/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2021;

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022.

1.1. Các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 (riêng xã đảo Thạnh An, Cần Giờ: học sinh từ lớp 1 đến lớp 12) từ ngày 04 tháng 01 năm 2022.

1.2. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức học tập trực tiếp khi đảm bảo:

- Được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức hoặc các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng, chống dịch COVID-19 trước khi tổ chức học tập trực tiếp.

- Người tham gia ging dạy, làm việc và học tập đảm bảo phải tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Sở Y tế rà soát, tham mưu việc điều chỉnh Bộ Tiêu chí an toàn đối với cơ sở giáo dục (khi cần thiết); tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022 cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và trẻ mm non. Tổ chức ôn tập kiến thức và kiểm tra Học kỳ I tại lớp cho học sinh học trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 04 tháng 01 đến ngày 22 tháng 01 năm 2022.

3. Giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình tổ chức dạy học trực tiếp; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông thường xuyên cho người dân, phụ huynh, học sinh về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, các lợi ích khi học sinh học tập trực tiếp tại trường và các tác hại khi trẻ học trực tuyến trong thời gian dài (dẫn đến nguy cơ về các bệnh như thừa cân, béo phì, tật khúc xạ,... và đặc biệt là sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý của học sinh...).

4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: tiếp tục tổ chức học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, 12 và mở rộng tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 7, 8, 10, 11 và các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ ngày 04 tháng 01 năm 2022. Trong đó, ưu tiên các cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực và có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp đã được địa phương thẩm định đủ điều kiện hoạt động. Chỉ đạo cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục.

5. Các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động tổ chức các lớp học đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chí an toàn trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành
ủy;
- VPUB: CVP
, các PCVP;
- Phòng
VX, TH;
- Lưu: VT
, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 4491/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4491/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HO CHI MINH CITY PEOPLE’S COMMITTEE

________

No. 4491/UBND-VX

On continuing to organize on-site teaching at education institutions in Ho Chi Minh City

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

___________________

Ho Chi Minh City, December 31, 2021


To:

                                - Departments, agencies, and sectors of the City;

                                - People’s Committees of Thu Duc City and other districts;

                                - Education institutions located in Ho Chi Minh City.

 

Pursuant to the Plan No. 3997/KH-UBND dated November 30, 2021 of Ho Chi Minh City People’s Committee on organizing on-site learning at education institutions in Ho Chi Minh City; in consideration of the Report No. 3821/BC-SGDDT dated December 28, 2021 of the Department of Education and Training on the on-site learning organization from December 13 to December 26, 2021 and the Department of Education and Training's proposal in the Document No. 3822/TTr-SGDDT dated December 28, 2021;

Ho Chi Minh City People’s Committee requests departments, agencies, and sectors of the City, People’s Committees of Thu Duc City and other districts as follows:

 1. To continue to strictly comply with the Plan No. 3997/KH-UBND dated November 30, 2021 of Ho Chi Minh City People’s Committee on organizing on-site learning at education institutions in Ho Chi Minh City in the 2021-2022 school year.
  1. Education institutions are allowed to organize on-site teaching for students of grades 7, 8, 9, 10, 11, and 12, (students of grades 1 to 12, for Thanh An island commune, Can Gio district) from January 04, 2022.
  2. Centers for informatics and foreign languages, education institutions and units engaged in life skills-based education and extracurricular activities that satisfy the following conditions are allowed to organize on-site learning:
 • Being inspected and having Plans on COVID-19 prevention and control appraised by the Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control of Thu Duc City or other districts before organizing on-site learning.
 • Persons participating in the teaching, working and learning must have received at least one dose of COVID-19 vaccines (for vaccine types requiring two doses) after 14 days or have recovered from COVID-19, those who are subject to vaccination but cannot receive any dose due to a contraindication to vaccination must have the health agency's written confirmation of such contraindication.
 1. To assign the Department of Education and Training to actively coordinate with the Department of Health in, reviewing and consulting the adjustment of the Safety criteria applicable to education institutions (when necessary); continue to implement professional guidelines on on-site learning plans applicable to each grade and level according to each pandemic risk level; timely consult Ho Chi Minh City People's Committee on organizing on-site teaching for students of grades 1, 2, 3, 4, 5, 6 and preschoolers, after Lunar New Year 2022. To organize the knowledge review and examination of Semester 1 in class for students who study directly at schools from January 4 to January 22, 2022.
 2. To assign the Department of Health to continue directing the Health Centers of Thu Duc City, other districts and relevant units to coordinate in the prevention and control of COVID-19 pandemic during the on-site teaching; coordinate with the Department of Information and Communications to promote regular communication to the people, students and their parents about safety measures to prevent and control the pandemic, the benefits when students study at schools and the harmful effects of long-term online learning (leading the risk of diseases such as overweight, obesity, refractive errors, etc. and especially the mental and physical health of students, etc.) .
 3. To assign People’s Committees of Thu Duc City and other districts to continue organizing on-site learning for students of grades 9, 12 and gradually organize on-site teaching for students of grades 7, 8, 10, 11 and centers for informatics and foreign languages, education institutions and units engaged in life skills-based education and extracurricular activities from January 04, 2022. In which priority is given to education institutions satisfying conditions on physical foundations, resources and having plans on organizing on-site teaching for students that have been appraised by local authorities. Direct education institutions to change the state of teaching organization according to the pandemic risk level, inspect and supervise the implementation of the prevention and control of the COV1D-19 pandemic at the educational institutions.
 4. Education institutions shall proactively organize classes, ensuring compliance with regulations and safety criteria in the safety COVID-19 prevention and control assessment criteria provided in the Decision No. 3588/QD-BYT dated October 15, 2021 of the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control of Ho Chi Minh City./.
 

FOR THE CHAIRMAN

THE DEPUTY CHAIRMAN

 

 

Duong Anh Duc

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!