Công văn 432/BGDĐT-GDTC 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 432/BGDĐT-GDTC
V/v: Kéo dài thời gian ngh học ca học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi: Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xem xét quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020. Căn cứ vào việc điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mc thời gian kế hoạch năm học có liên quan của Bộ GDĐT, Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cp sư phạm xem xét quyết định kế hoạch dạy - học của nhà trường phù hợp với kế hoạch của Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy năm 2020, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

Một số cơ sở đào tạo đã và đang tổ chức dạy - học phải tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 ca Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ GDĐT, Bộ Y tế, tuyệt đối đảm bảo an toàn trong nhà trường.

Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph
(để b/c);
- PTTg V
ũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Ch
đạo Quốc gia (đ b/c);
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Bộ Y tế (đ
p/h chỉ đạo);
- Các thành viên BCĐ B
GDĐT (đ t/h);
- Cổng thông tin
điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực