Công văn 431/BGDĐT-GDTC 2020 kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 431/BGDĐT-GDTC
V/v: Kéo dài thời gian ngh học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020. Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời đim kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của Ngành và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (đ
b/c);
- Ban Chỉ đạo Qu
c gia (để b/c);
- Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Các thành viên BCĐ Bộ GDĐT (đ
t/h);
- Các sở GDĐT (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử c
a Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực