Công văn 4152/SGDĐT-KHTC Hà Nội 2019 giao dịch không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------

Số: 4152/SGDĐT-KHTC

V/v các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt

trong lĩnh vực giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gửi:                        

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Công văn số 8818/VP-KT ngày 18/9/2019 của Văn phòng UBND Thành phố về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục;

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn số 3213/SGDĐT-KHTC ngày 29/7/2019 về hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020; công văn số 4069/SGDĐT-VP ngày 17/9/2019 về hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2019-2020.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về quy định 100% trường học trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, hoàn thành trước tháng 12 năm 2019, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị (địa bàn quận, thị xã, thị trấn)

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của các cấp. Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị đặc biệt đối với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện.

- Chủ động lựa chọn, phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để triển khai hạ tầng, hoàn thiện quy trình, tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động... tại các trường học để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Các đơn vị lựa chọn phương thức thanh toán, hình thức thanh toán phải tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và tuyên truyền, tư vấn đến cha mẹ học sinh. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2019.

Các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán được các cơ sở giáo dục lựa chọn phải được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức này phải đảm bảo hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm cũng như dịch vụ thanh toán thông suốt, an toàn, tiện lợi; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ rõ ràng, minh bạch và có hiệu quả nhất cho phụ huynh học sinh.

- Thực hiện việc tổ chức thu và sử dụng học phí theo đúng quy định tại Nghị định 86/2005/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các văn bản quy định hiện hành.

2. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại

Khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở báo cáo tiến độ kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 15/10/2019; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 05/12/2019. Báo cáo gửi về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch - Tài chính) số 23 Quang Trung quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, đồng thời gửi file theo địa chỉ email: kh-tc@hanoiedu.vn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT để xem xét giải quyết hoặc báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để b/c);

- Sở Tài chính; Kho bạc NN Hà Nội;

- NHNN chi nhánh Hà Nội;

- UBND quận, huyện, thị xã (phối hợp chỉ đạo);

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Đ/c PGĐ Lê Ngọc Quang;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực