Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV 2021 hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên năm học 2021-2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021 - 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3810/BGDĐT-GDCTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Ngô Thị Minh
Ngày ban hành:06/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 3810/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP năm học 2021 - 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện; trường đại học, trường cao đẳng sư phạm;
- Các sở giáo dục và đào tạo
1.

 

Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi chung là các nhà trường) năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Giúp cho HSSV nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập trong các nhà trường.

b) Nâng cao nhận thức của HSSV về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao bằng các hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến), bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19; đổi mới các hình thức thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá, bảo đảm đạt được các yêu cầu về nội dung.

b) Nội dung Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, của nhà trường để thực hiện ổn định, lâu dài. Hằng năm, cập nhật kịp thời các kiến thức, chuyên đề cần thiết để quán triệt, tuyên truyền và định hướng giáo dục HSSV hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 17/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV.

a) Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

b) Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

2. Tiếp tục việc quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”); Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ- TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025".

3. Tiếp tục cập nhật bổ sung, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Bộ, ngành thông qua các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý HSSV về: Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV; công tác Đoàn, Hội; hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho HSSV việc chấp hành pháp luật:

a) Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

b) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của HSSV như: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021…

6. Đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid - 19; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

Tuyên truyền giới thiệu cho HSSV biết, tải về và sử dụng các ứng dụng: An toàn Covid-19 (https://csdl.moet.gov.vn/ theo công văn số 5077/BGDĐT-GDTC, ngày 25/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), Cẩm nang phòng, chống Covid-19

(http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19/).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các đại học, học viện; trường đại học, trường cao đẳng sư phạm

a) Hiệu trưởng/Giám đốc các nhà trường phê duyệt Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm, đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2021 - 2022.

b) Xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình giáo dục công dân:

- Chương trình giáo dục công dân đầu khoá học: Dành cho HSSV mới vào trường. Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho HSSV khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân - HSSV; hướng dẫn, tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV, tín dụng đào tạo …

- Chương trình giáo dục công dân giữa khóa học: Dành cho HSSV từ năm học thứ hai, không gồm năm cuối. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2021 - 2022, học tập các chuyên đề về các vấn đề liên quan đến HSSV, các nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV...

- Chương trình giáo dục công dân cuối khoá học: Dành cho HSSV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại...) để HSSV vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng HSSV và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm HSSV tham gia vay vốn.

2. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc lựa chọn các nội dung phù hợp với học sinh; xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục tại địa phương thực hiện.

3. Phương thức tổ chức và hình thức thực hiện

- Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở địa phương, các nhà trường chủ động hình thức tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến để đảm bảo triển khai hiệu quả và an toàn cho báo cáo viên, HSSV.

- Tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động văn hoá - thể dục - thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng; tiết sinh hoạt Đoàn - Hội hằng tháng...

- Tổ chức các chuyên đề giáo dục khác: Có thể tổ chức trong suốt năm học. Nhà trường tiến hành ghi hình các buổi chuyên đề/hoạt động để phục vụ tuyên truyền cho các HSSV khối khác, khóa khác trong năm học.

- Khuyến khích sử dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin: website, fanpage, các ứng dụng (App), hệ thống học tập trực tuyến, thư điện tử để thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung, hỗ trợ quản lý, đánh giá quá trình học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" của HSSV.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội, khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng sống do nhà trường tổ chức và thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2021-2022.

- Nhà trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, các chuyên gia, cựu sinh viên thành đạt, các báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương… để giảng dạy các chuyên đề phù hợp cho HSSV.

- Cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn), Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/vugdcthssv.), Trang Fanpages “Học sinh, Sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/) để tuyên truyền cho HSSV các chủ trương, chỉ đạo của ngành Giáo dục.

4. Công tác kiểm tra, đánh giá

a) Các trường cấp giấy chứng nhận cho các HSSV cuối khóa đã hoàn thành chương trình học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2021-2022.

b) Kết quả của HSSV tham dự chương trình đầu khóa, đầu năm học là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong năm học 2021-2022.

c) Các HSSV chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu, theo lịch do nhà trường bố trí trong thời gian của năm học.

5. Kinh phí: Các nhà trường, các sở GDĐT bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động của "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" và sử dụng theo qui định của pháp luật.

IV. TÀI LIỆU

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên

a) Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống; chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, khởi nghiệp cho HSSV.

2. Tài liệu dùng cho HSSV

a) Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan biên soạn và phát hành như: về kỹ năng sống; Văn hóa giao thông dành cho HSSV...

b) Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú - ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, giữa khoá, cuối khóa năm học 2021-2022, yêu cầu các nhà trường gửi 03 Chương trình giáo dục nói trên và Báo cáo kết quả thực hiện của học kỳ 1 trước ngày 28/02/2022, học kỳ 2 trước ngày 30/6/2022 qua email: [email protected] (Đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo), 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 083.748.5979.

Văn bản gửi kèm: Phụ lục thống kê các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo phục vụ triển khai trong năm học 2021-2022.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Bộ Công an (A03) (để ph/hợp)
- Bộ Thông tin-Truyền thông (để ph/hợp)
- TW Đoàn TNCS HCM (để ph/hợp)
- TW Hội SVVN (để ph/hợp)
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ (để th/h);
- Đăng Cổng Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thị Minh

 

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHỤC VỤ “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo công văn số: 3810/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

I. Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ

3. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

4. Luật Giáo dục đại học năm 2012.

5. Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).

6. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

7. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

8. Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

9. Luật Hình sự năm 2015.

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13.

11. Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

12. Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không dân dụng.

13. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

14. Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Tài liệu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

15. Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa, năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

16. Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

17. Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

18. Nghị quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

19. Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

20. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

21. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

22. Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

23. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

24. Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

25. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

26. Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

28. Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

II. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

2. Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" của ngành Giáo dục.

3. Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

4. Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

5. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

6. Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

7. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

8. Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

9. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

10. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

11. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên tại các các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

III. Tuyên truyền và đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Đường link Fanpage: Đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam phòng chống dịch bệnh Covid - 19

https://www.facebook.com/vugdcthssv

https://www.facebook.com/cthssvvn/

 

1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi