Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH TP.HCM 2021 hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

Số: 3481/SGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 - 2022;

Căn cứ công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập;

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì

1.1. Thời gian tổ chức kiểm tra

Các trường trung học tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 22/01/2022.

1.2. Hình thức tổ chức kiểm tra

Nhà trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học; tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại trước khi tổ chức kiểm tra cuối kì.

Các trường có tổ chức dạy học tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn học tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kì và đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình tích hợp theo Nghị định 86/NĐ-CP thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Đề án đã được Bộ GDĐT thẩm định.

Vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối kì, đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp. Nếu nhà trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh; các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội, ... không thể tham gia kiểm tra cuối kì từ 10/01/2022 đến 22/01/2022, nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp, trao đổi với cha mẹ học sinh, thông báo cho học sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28/02/2022.

1.3. Biên soạn đề kiểm tra

Về biên soạn đề kiểm tra định kì, các tổ chuyên môn áp dụng hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm tra đánh giá định kì năm học 2020 - 2021.

Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Học kì 1 và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT, không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

Nội dung đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi, ...) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với Tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT và theo quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

Thời gian làm bài kiểm tra: từ 45 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Riêng đối với lớp 6, thời gian làm bài kiểm tra: đối với môn học có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, đối với môn học có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

1.4. Đảm bảo an toàn kì kiểm tra cuối kì

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022, chú ý các giải pháp về phân công cán bộ, giáo viên thực hiện công tác kiểm tra cuối kì; bố trí số lượng học sinh trong phòng kiểm tra, sắp xếp lịch kiểm tra các khối lớp ở các buổi khác nhau; công tác tổ chức kiểm tra cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 phải tuân thủ các quy định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở GDĐT.

2. Thực hiện báo cáo

Các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu giáo dục trung học; thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu trên trang quản lý giáo dục trung học (quanly.hcm.edu.vn) và thực hiện các báo cáo trực tuyến theo hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT. Cụ thể:

- Báo cáo về kế hoạch kiểm tra cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 trước ngày 10/01/2022.

- Báo cáo đề và đáp án kiểm tra cuối kì các môn học trước ngày 27/01/2022.

- Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá học sinh Học kì I năm học 2021 - 2022 trước ngày 10/02/2022 (Các trường hợp kiểm tra bổ sung sẽ báo cáo kết quả sau).

Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình nước ngoài báo cáo kết quả dạy học các môn học theo Chương trình Việt Nam theo mẫu và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GDTrH.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

thuộc tính Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH

Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3481/SGDĐT-GDTrHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành:06/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi