Công văn 3320/BGDĐT-GDTX triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 3320/BGDĐT-GDTX
V/v: Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” (viết tắt là Đề án). Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

2. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án

Chỉ đạo việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong kế hoạch thực hiện Đề án; có biện pháp tích cực huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân; thực hiện lồng ghép với các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để huy động tối đa nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án này.

3. Các hoạt động chính thực hiện Đề án năm 2021

a) Trong năm 2021, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông nội dung của Đề án trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh

- Thành lập bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 các cấp ở địa phương.

- Giao sở GDĐT chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Đề án của tỉnh.

- Chỉ đạo các địa phương trong tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và mọi người dân về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ; tăng cường quản lý, chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện tốt công tác điều tra, thống kê số người mù chữ, người tái mù chữ làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ giáo dục, đào tạo cho người dân tộc thiểu số và miền núi sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 44/2014TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”.

- Đề xuất các thành phố, quận, thị xã trực thuộc tham gia mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO theo hướng dẫn tại Công văn số 86/BGDĐT- GDTX ngày 08/01/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án và định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm gửi về Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên theo địa chỉ: Bà Phan Thị Duyên - Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, điện thoại: 0981444441, thư điện tử: ptduyen@moet.gov. vn) để kịp thời giải quyết.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3320/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3320/BGDĐT-GDTX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 06/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!