Công văn 3041/BGDĐT 2019 tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 3041/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v: Góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo Đề án 1665

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

 

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665), nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 1665, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong trường học theo Đề án 1665 với mục tiêu của Bộ tiêu chí:

1. Đánh giá hiện trạng thực hiện Đề án 1665 trong hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các trường.

2. Kết quả đánh giá các trường sẽ được công bố để giúp các trường có thể so sánh và học tập các kinh nghiệm tốt về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong các nhà trường, cũng như so sánh tiến bộ của Trường theo năm báo cáo.

3. Trong dài hạn, Bộ tiêu chí sẽ được phát triển thành Bộ tiêu chí đánh giá trường đại học khởi nghiệp và được sử dụng để xếp hạng trường đại học khởi nghiệp.

Để có cơ sở hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt Bộ tiêu chí nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Đồng chí Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 091.3459858) trước ngày 30/7/2019 qua đường văn bản và email: btdung@moet.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Văn Linh

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực