Công văn 2828/BNV-ĐT 2016 khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 2828/BNV-ĐT
V/v:Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Bộ Nội vụ tổ chức xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
Để có thông tin chính xác làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, Bộ Nội vụ gửi mẫu phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đề nghị Quý Cơ quan tổ chức khảo sát với những nội dung sau:
1. Đối tượng khảo sát:
- Cán bộ, công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành;
- Cán bộ, công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Tổ chức thực hiện: Bộ Nội vụ đề nghị:
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể gửi mẫu phiếu khảo sát cho cán bộ, công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình và của Phòng Tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc và viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi mẫu phiếu khảo sát cho cán bộ, công chức của đơn vị mình; của Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đề nghị Quý Cơ quan tiến hành khảo sát theo mẫu phiếu, tập hợp và gửi về Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, Số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 10 tháng 7 năm 2016 để tổng hợp, làm căn cứ xây dựng Kế hoạch.
Mọi chi Tiết xin liên hệ Đ/c Lê Đạt, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ; điện thoại: 0913545826./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Nguyễn Ngọc Vân
 
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Dành cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng)
(Kèm theo Công văn số 2828/BNV-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nội vụ)
 
 
Để có cơ sở khoa học, thực tiễn và những thông tin chính xác phục vụ việc xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nội vụ tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý công tác đào, bồi dưỡng của các bộ, ngành và địa phương.
Trân trọng đề nghị Ông (Bà) dành thời gian cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát sau đây (điền dấu X vào ô trống thích hợp). Thông tin Ông (Bà) cung cấp sẽ là căn cứ để chúng tôi hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch nói trên và không dùng vào Mục đích nào khác.
Xin chân thành cám ơn!
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Họ và tên: ...............................................................................................................
2. Năm sinh: ................................................................................................................
3. Giới tính: Nam: □       Nữ: □
4. Cơ quan công tác: ...................................................................................................
5. Chức vụ hiện tại: .....................................................................................................
6. Ngạch công chức:

Chuyên viên cao cấp:
Chuyên viên chính:
Chuyên viên:
Cán sự:
7. Chức danh nghề nghiệp viên chức:

Viên chức hạng I:
Viên chức hạng II:
Viên chức hạng III:
Viên chức hạng IV:
8. Ông/Bà đã được giao nhiệm vụ về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được bao lâu:

Dưới 1 năm:
Từ 1 - dưới 5 năm:
Từ 5 - 10 năm:
Trên 10 năm:
9. Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ:                          □
Thạc sĩ:                         □
Đại học:                        □
Cao đẳng:                     □
Trung cấp:                    □
10. Tên ngành được đào tạo trình độ cao nhất:..............................................................
...................................................................................................................................
11. Chuyên ngành được đào tạo có phù hợp với công việc hiện tại của ông/bà không:
Có: □                                        Không: □
12. Trình độ tin học:

Trình độ:
A: □
B: □
C: □
D (Lập trình): □
Khả năng sử dụng:
Thành thạo: □
Bình thường: □
13. Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ:
A: □
B: □
C: □
Đại học: □
Khả năng sử dụng:
Thành thạo: □
Bình thường: □
II. NHU CẦU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Ông/Bà đánh giá thế nào về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức:
Rất quan trọng: □                  Quan trọng: □                          Không quan trọng: □
2. Trong 5 năm trở lại đây, Ông/Bà đã tham gia khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nào chưa?
Đã tham gia: □                                    Chưa tham gia: □
3. Nếu được tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ông/Bà cho biết ý kiến về mức độ quan trọng của các kiến thức và kỹ năng sau:

Kiến thức và kỹ năng
Rất quan trọng
Quan trọng
Trung bình
Không quan trọng
1. Kiến thức chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
 
 
2. Kỹ năng tổ chức khảo sát nhu cầu, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
 
 
3. Kỹ năng thiết kế, xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
 
 
4. Kỹ năng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
 
 
5. Kỹ năng viết báo cáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
 
 
6. Kiến thức và kỹ năng về đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 
 
 
 
7. Kiến thức và kỹ năng khác (Xin ghi rõ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ông/Bà cho biết thời lượng phù hợp của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
Từ 1 - 2 ngày: □              3 ngày: □                  5 ngày: □                Ý kiến khác:……………….
5. Theo Ông/Bà việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng như thế nào là phù hợp:
1 năm/1 lần: □               2 năm/1 lần: □                 Ý kiến khác:………………..
6. Theo Ông/Bà, hình thức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như thế nào là phù hợp:
Bồi dưỡng tập trung:               □
Bồi dưỡng tại địa phương:      □
7. Xin Ông/Bà cho ý kiến đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

thuộc tính Công văn 2828/BNV-ĐT

Công văn 2828/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2828/BNV-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Vân
Ngày ban hành:21/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi