Công văn 2327/BGDĐT-PC 2021 tổng kết Đề án giáo dục pháp luật trong nhà trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 2327/BGDĐT-PC
V/v: Tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo1;
- Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

 

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Chương trình 705); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (Kế hoạch 3957), Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan, nhà trường tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án 1928, như sau:

1. Hình thức, nội dung tổng kết: Các cơ quan, nhà trường chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo theo Đề cương báo cáo tổng kết Đề án 1928 (Phụ lục I) và các biểu mẫu thống kê số liệu gửi kèm theo Công văn này.

2. Về mốc thời gian tổng kết: thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tổng kết tính từ ngày 01/6/2017 đến 01/6/2021.

3. Hội nghị tổng kết Đề án 1928 ở Trung ương: dự kiến tổ chức vào tháng 8/2021 (nếu dịch Covid-19 không diễn biến phức tạp và điều kiện tổ chức cho phép).

4. Khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1928 (theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Công văn này).

5. Thời hạn gửi báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng

Báo cáo tổng kết Đề án 1928 và các biểu mẫu thống kê số liệu (file pdf và file word) (gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống e-office trước ngày 05/7/2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 1928 của Bộ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gửi 01 bộ (bản chính) về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Pháp chế) đồng thời gửi qua email: vupc@moet.gov.vn (file word) trước ngày 05/7/2021.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu VT, PC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số      /BGDĐT-PC ngày      tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành.

2. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Báo cáo cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nêu rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, gồm:

1. Việc quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường đối với công tác PBGDPL.

2. Kết quả rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

3. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên môn giáo dục công dân, giáo viên và giảng viên môn pháp luật, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL. Việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, giáo viên và giảng viên môn pháp luật.

4. Việc đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL cho nhà giáo, người học.

5. Việc huy động hệ thống chính trị, cộng đồng, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia PBGDPL. Khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

6. Các mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa phương, cơ sở giáo dục.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả, tác động của Đề án (cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện Đề án; mức độ, tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra của Đề án tại địa phương, cơ sở giáo dục, tác động của Đề án nói riêng và công tác giáo dục pháp luật nói chung đối với việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho người học…).

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, khó khăn

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn

3. Bài học kinh nghiệm

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nêu rõ những đề xuất, kiến nghị cụ thể)

 

CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021

 

Mẫu I

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

STT

Văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án
(Có/không)

Loại văn bản

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu II

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

Năm

Mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa phương, cơ sở giáo dục
(Liệt kê tên mô hình)

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL, giáo viên môn GDCD

Thực hiện PBGDPL trực tiếp cho người học

Thi tìm hiểu pháp luật

Số tài liệu PBGD PL được phát miễn phí
(bản)

Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

Số cuộc tập huấn

Số lượt người tham dự
(Lượt người)

Số cuộc
(Cuộc)

Số lượt người tham dự
(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt người dự thi
(Lượt người)

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu III

KINH PHÍ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

Năm

Kinh phí thực hiện Đề án

Từ nguồn ngân sách Nhà nước

Từ các nguồn khác

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

 

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số        /BGDĐT-PC ngày       tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Thực hiện Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (Đề án 1928), Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành Giáo dục, để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai Đề án 1928, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm đề xuất khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 01 tập thể hoặc 01 cá nhân, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1928 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2017-2021.

1.2. Yêu cầu

- Các tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải thực sự có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Đề án 1928.

- Việc khen thưởng phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, công khai, dân chủ.

- Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp triển khai thực hiện Đề án 1928.

2. Đối tượng khen thưởng

2.1. Đối với tập thể

a) Các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị cấp phòng thuộc sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt.

b) Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các đơn vị thành viên của các đại học.

c) Các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị tại điểm b, khoản này.

2.2. Đối với cá nhân

Công chức, viên chức, nhà giáo và người học trong các cơ quan, đơn vị tại khoản 2.1 nêu trên.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng

3.1. Đối với tập thể

Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành 100% các mục tiêu trong Đề án 1928 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 1928 từ năm 2017-2021, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Trong giai đoạn 2017 - 2021, đơn vị không có học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo (báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết giai đoạn 2017-2019, báo cáo tổng kết giai đoạn 2017-2021) bảo đảm chất lượng. Đối với tập thể là sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thì ban hành kịp thời kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Có mô hình tiêu biểu và triển khai hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gửi kèm minh chứng và sản phẩm mô hình tiêu biểu).

3.2. Đối với cá nhân

Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng các hoạt động tại đơn vị để hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 1928 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Tham mưu kịp thời, có chất lượng các văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện đạt kết quả tiêu biểu xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị và có giải pháp đổi mới, sáng tạo đóng góp vào nhiệm vụ chung của đơn vị để đạt kết quả nổi trội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng

4.1. Thủ tục

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm xét, đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành.

4.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị.

- Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của người đứng đầu đơn vị theo Mẫu số 07 đính kèm Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; kèm theo minh chứng, sản phẩm về mô hình tiêu biểu (đối với tập thể), giải pháp đổi mới, sáng tạo (đối với cá nhân).

 

-------------------------------------

1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2327/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2327/BGDĐT-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!