Công văn 2245/BGDĐT-GDCTHSSV 2019 báo cáo kết quả thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 2245/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v
: Báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (Đề án 1299); Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 1299 về việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học. Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIV thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 trong đó có quy định quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

Để có cơ sở ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục đại học đảm bảo đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở đào tạo (gồm các nội dung sau: Tình hình triển khai, kết quả; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị).

2. Cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục đại học, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng Bộ quy tắc ứng xử.

Đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); gửi bản mềm về địa chỉ email: vdbinh@moet.gov.vn, trước ngày 08/6/2019.

Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Vũ Đức Bình, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV. ĐT: 0975.393699.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực