Công văn 2245/BGDĐT-GDCTHSSV 2019 báo cáo kết quả thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

Thuộc tính văn bản
Công văn 2245/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2245/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 24/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tải văn bản
Loading...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 2245/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v
: Báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (Đề án 1299); Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 1299 về việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học. Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIV thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 trong đó có quy định quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

Để có cơ sở ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục đại học đảm bảo đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở đào tạo (gồm các nội dung sau: Tình hình triển khai, kết quả; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị).

2. Cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục đại học, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng Bộ quy tắc ứng xử.

Đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); gửi bản mềm về địa chỉ email: vdbinh@moet.gov.vn, trước ngày 08/6/2019.

Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Vũ Đức Bình, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV. ĐT: 0975.393699.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan