Công văn 1520/QLCL-QLVBCC 2019 báo cáo về quản lý văn bằng, chứng chỉ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC QUẢN LÝ CH
T LƯỢNG

------------

Số: 1520/QLCL-QLVBCC

V/v: Báo cáo thông tin về quản lý văn bằng, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học

 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, Cục Quản lý chất lượng (QLCL) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học báo cáo quá trình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, in, quản lý văn bằng, chứng chỉ năm 2019 như sau:

a) Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh trong năm;

b) Số lượng thí sinh trúng tuyển và đã nhập học so với chỉ tiêu tuyển sinh;

c) Số lượng người học đã tốt nghiệp so với số lượng thí sinh trúng tuyển và đã nhập học;

d) Số lượng phôi văn bằng, chứng chỉ đã in; số lượng phôi văn bằng, chứng chỉ đã sử dụng; số lượng văn bằng, chứng chỉ đã cấp trong năm.

Báo cáo gửi chậm nhất vào ngày 31/12/2019 theo địa chỉ: Cục Quản lý chất lượng - 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nếu cần thêm thông tin, liên hệ Phòng Quản lý Văn bằng, chứng chỉ, điện thoại: 0243.8685971.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, QLVBCC.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Văn Trinh

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực