Công văn 1442/VPCP-KGVX 2016 thành lập Trường Đại học tư thục Y Dược tại Cà Mau

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1442/VPCP-KGVX
V/v: Chủ trương thành lập Trường Đại học tư thục Y Dược tại Cà Mau
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 
 
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 919/UBND-VX ngày 18 tháng 02 năm 2016 gửi Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận chủ trương thành lập Trường Đại học tư thục Y - Dược tại Cà Mau (gửi kèm theo), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thành lập Trường nếu Đề án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NV, TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: PL, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). QT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực