Công văn 1034/TCGDNN-KHTC xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1034/TCGDNN-KHTC
V/v Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, để có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 của cả nước báo cáo cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Quý Sở như sau:

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Trên cơ sở tình hình triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội khoá XIV ngày 11/11/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết của Chính phủ (số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021), Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII, số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ) và dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021, để xây dựng báo cáo với các nội dung sau:

a) Ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2021 (có đánh giá, phân tích kết quả đạt được và so sánh với kết quả thực hiện năm 2020).

b) Phân tích cụ thể những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới không đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ (nếu có).

c) Bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện kế hoạch năm 2021 (Lưu ý trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quá trình chuyển đổi số).

2. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Trên cơ sở các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững tại Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của địa phương, nhu cầu nhân lực các cấp trình độ trong giáo dục nghề nghiệp (số lượng, ngành/nghề đào tạo) của địa phương, năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn và dự báo tác động đến thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng báo cáo theo các nội dung sau:

a) Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp.

b) Xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022.

c) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

(Ngoài báo cáo thuyết minh tại mục 1 và mục 2 nêu trên, đề nghị Quý Sở báo cáo, tổng hợp số liệu tại phụ lục I kèm theo công văn này).

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HOÁ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025, để có cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đề nghị Quý Sở báo cáo đánh giá thực trạng công tác xã hội hóa giai đoạn 2016-2020 và định hướng khuyến khích xã hội hóa nhằm thu hút nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 (Mẫu đề cương báo cáo và bảng biểu tại Phụ lục II kèm theo công văn này).

Báo cáo của Quý Sở gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Qua Vụ Kế hoạch - Tài chính), địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Minori, số 67A, Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ: khtc.gdnn@molisa.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 0243.9740.333, máy lẻ 703) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục GDNN;
- Lưu: VT, KHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Anh Dũng

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

TÊN ĐỊA PHƯƠNG........................................

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 1034/TCGDNN-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2021)

 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2021-2025

Tình hình thực hiện năm 2021

Kế hoạch năm 2022

KH năm 2021

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm

Ước thực hiện cả năm

Ước TH/KH

Ước TH năm 2021/TH năm 2020

Kế hoạch

KH 2022/Ước TH 2021

A

B

C

1

2

3

4

5=4/2

6

7

8=7/4

I

Tuyển mới

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cao đẳng

"

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung cấp

"

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Lao động nông thôn

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thanh niên dân tộc

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lao động bị thu hồi đất

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Người khuyết tật

"

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tốt nghiệp

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cao đẳng

"

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung cấp

"

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng

"

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng số sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn

Cơ sở

 

 

 

'

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Ngoài công lập

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường trung cấp

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Ngoài công lập

"

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên)

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung tâm GDNN ngoài công lập

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung tâm GDNN cấp quận, huyện

"

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Sốsở GDNN tăng/giảm trong kỳ, trong đó:

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Ngoài công lập

"

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường trung cấp

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Ngoài công lập

"

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên)

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung tâm GDNN ngoài công lập

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung tâm GDNN cấp quận, huyện

"

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối tượng

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật - theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, trong đó:

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lao động nữ

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người dân tộc thiểu số

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người thuộc hộ nghèo

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người khuyết tật

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người thuộc hộ cận nghèo

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lao động nông thôn khác

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Người được hỗ trợ (chính sách nội trú học trung cấp, cao đẳng - theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Người bị thu hồi đất học trung cấp, cao đẳng - theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đ) Bộ đội, công an, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ - theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đ) Người chấp hành xong án phạt tù - theo Nghị định 80/2011/NĐ-CP

"

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí thực hiện

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ngân sách Trung ương

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ngân sách địa phương

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Nguồn khác

"

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Thu, chi hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng nguồn thu

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ngân sách nhà nước cấp:

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi đầu tư

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Học phí, phí và lệ phí

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Thu khác (nếu có)

"

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng chi

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Chi thường xuyên

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Chi đầu tư

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Chi khác (nếu có)

"

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Tình hình thực hiện tự  chủ tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số CSGDNN công lập tự chủ tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên

sở

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số CSGDNN công lập tự chủ tài chính tăng/giảm so với năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên

sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn được tính theo trụ sở chính của các trường cao đẳng, trung cấp. Đối với phân hiệu trường cao đẳng, trung cấp tính vào cơ sở khác.

- Mục I, II, III, IV: Tổng hợp đối với các cơ sở GDNN trên địa bàn.

- Mục V, VI: Tổng hợp đối với các cơ sở GDNN thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Cách xác định để phân loại đơn vị sự nghiệp tự chủ:

+ Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: Xác định theo quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

+ Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và không được ngân sách nhà nước cấp chi đầu tư cho các dự án mới phát sinh trong năm.

 

 

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Kèm theo Công văn số 1034/TCGDNN-KHTC ngày 21/5/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

(Đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo điều hành của địa phương nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về xã hội trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp)

II. Thực trạng các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2016-2020

I. Về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2. Về tuyển mới tốt nghiệp và việc làm sau đào tạo

3. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

4. Về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo

5. Về quy hoạch ngành, nghề trọng điểm

6. Về nguồn lực đầu tư từ nguồn kinh phí xã hội hóa

7. Về các điều kiện bảo đảm chất lượng

(Đánh giá và phân tích thực trạng theo các nội dung nêu, đồng thời có minh chứng bằng các số liệu cụ thể)

III. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

1. Về cơ chế, chính sách

2. Về đất đai

3. Về nguồn lực xã hội hóa

4. Về ngành, nghề đào tạo

5. Về kết quả đào tạo và việc làm sau đào tạo

6. Các vấn đề khác

IV. Định hướng khuyến khích xã hội hóa đến năm 2025

(Nêu những chủ trương, định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp cũng như các giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xã hội hóa)

V. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với Chính phủ

2. Đối với Bộ/ngành

3. Khác

 

Biểu số 01-XHH

MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP XÃ HỘI HÓA
(Tính đến 31/12/2020)

 

TT

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Năm thành lập

Năm bắt đầu hoạt động

Địa chỉ (Nơi đặt trụ sở chính)

Loại hình

Số vốn đầu cam kết (triệu đồng)

Số vốn đã đầu tư đến 31/12/2020 (triệu đồng)

Ghi chú

Tư thục

Có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp

 

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

,

 

 

1

Trường Trung cấp ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường Trung cấp ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường Trung cấp ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Các cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX.

- Các phân hiệu, địa điểm đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương sẽ ghi vào các cơ sở khác (mục 3, IV)

- Năm thành lập ghi theo năm quyết định thành lập đối với hình thức hoạt động hiện tại. Đối với cơ sở GDNN nâng cấp từ trung tâm, trường trung cấp ghi cụ thể tại mục Ghi chú (cột 9)

- Cột 4,5,6 đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

 

 

Biểu số 02 - XHH

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

TT

Tên cơ sở

Tổng diện tích đất (m2)

Trong đó:

Diện tích đất được hưởng theo chính sách XHH (m2)

Các chính sách ưu đãi được hưởng (triệu đồng)

Sở hữu (m2)

Đi thuê (m2)

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế VAT

Thuế nhập khẩu

Ưu đãi tín dụng

Thuê đất

Khác

A

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường cao đẳng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường cao đẳng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường cao đẳng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường Trung cấp ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường Trung cấp ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Các cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1034/TCGDNN-KHTC của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1034/TCGDNN-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Anh Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!