Chỉ thị 08/CT-UBND Bình Dương 2019 chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

Số: 08/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2019

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PH THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản: Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tt nghiệp trung học phthông; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phthông quốc gia và xét công nhận tt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tt nghiệp trung học phthông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT; Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phthông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019; Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2019 về việc giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019,

Đtổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai một số nội dung sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kỳ thi THPT quốc gia chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, các trường đại học phối hợp và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

b) Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và những nội dung đi mới của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đến học sinh và cha, mẹ học sinh; ph biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyn vào các trường ĐH, CĐ, có trách nhiệm giải đáp những băn khoăn, thc mc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

c) Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

d) Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh ĐH, CĐ.

đ) Xây dựng phương án huy động đội ngũ, cán bộ, giáo viên đủ tiêu chun tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia.

e) Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Chủ trì phối hợp với các trường ĐH, CĐ được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, bố trí các Điểm thi đảm bảo thuận lợi cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự; đảm bảo việc đi lại, ăn nghỉ, vệ sinh, y tế an toàn thực phẩm cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi tại các Điểm thi.

h) Tăng cường quán triệt quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi phải nắm vững và thực hiện đúng quy chế; điều động đúng, đủ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi, phục vụ Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019; tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế thi. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục được chọn đặt Điểm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng thi và các thiết bị cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi.

i) Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi. Chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự Kỳ thi tại địa phương.

k) Tổng hợp tình hình tổ chức thi, kết quả của Kỳ thi báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

2. Các trường đại học phối hợp

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo điều động nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt; thực hiện tt các nhiệm vụ được giao liên quan đến Kỳ thi, đảm bảo đúng thời gian, quy trình và quy chế thi.

b) Bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong mọi hoạt động liên quan.

c) Nghiêm túc triển khai tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường được cử tham gia vào các hoạt động của Kỳ thi, đặc biệt là đối với cán bộ tham gia coi, chấm thi; làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giám thị, giám khảo đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia trong các hoạt động của Kỳ thi THPT quốc gia.

d) Thường xuyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, cập nhật báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bảo vệ tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; chủ động xây dựng phương án phối hợp bảo vệ Kỳ thi từ khâu in sao đề thi, bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, địa điểm chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian Kỳ thi diễn ra, đồng thời có biện pháp xử lí kịp thời các trường hợp có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến Kỳ thi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và nhân dân trong tỉnh; đảm bảo thông tin được thông suốt trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

5. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tính toán đảm bảo kinh phí tổ chức Kỳ thi theo quy định; Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo kho bạc cấp huyện cấp phát kinh phí đầy đủ, phục vụ kịp thời cho Kỳ thi.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế, trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ y tế hoặc thành lập các tổ công tác y tế phục vụ tại các Điểm thi, Ban Chấm thi; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra Kỳ thi; Bảo đảm xử lý tốt các sự cố về sức khỏe cho giám thị coi thi, thí sinh tham dự kỳ thi tại các điểm thi.

7. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo cho các tuyến giao thông được thông suốt; chỉ đạo các Doanh nghiệp vận tải và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi, tăng cường lực lượng đảm bảo phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ thanh niên tình nguyện làm tốt công tác hỗ trợ thí sinh tại các Điểm thi, giới thiệu nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho các thí sinh ở xa, hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp thí sinh an tâm trong những ngày dự thi.

9. Bưu Điện tỉnh Bình Dương, Viễn Thông Bình Dương

Bảo đảm thông tin liên lạc trong thời gian tổ chức Kỳ thi và chuyển kịp thời các bưu kiện có liên quan đến công tác tổ chức thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

10. Công ty Điện lực Bình Dương

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo việc cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi từ thời điểm tổ chức in sao đề thi, trong thời gian tổ chức coi, chấm thi; có phương án dự phòng đảm bảo nguồn điện phục vụ trong những ngày tổ chức Kỳ thi.

11. Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục (trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, nơi được lựa chọn bố trí Điểm thi):

Xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch học phù hợp để cho học viên, sinh viên không phải đến trường trong những ngày din ra Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giám thị coi thi, thí sinh dự thi tại Điểm thi, nơi ăn, ở cho thí sinh ở xa và cán bộ, giảng viên, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các ban, ngành, đoàn th trên địa bàn có đặt các Điểm thi đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; Huy động người dân hỗ trợ (nếu có thể) bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh ở xa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nht cho thí sinh tham dự thi. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự Kỳ thi; không để một học sinh nào phải bỏ thi vì không có điều kiện đi lại ăn, ở; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đi lại, ăn, ở cho cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia làm công tác coi thi tại địa phương.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND, TT.ĐĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Ban TGTU;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn tỉnh
(8)
- Báo BD, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh
- Bưu điện tỉnh; VNPT Bình Dương;
- Công ty Điện lực Bình Dương;
- LĐVP, TH;
- Lưu: VT, H, Tấn.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

                                                                    

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 08/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 02/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực