Chỉ thị 03/CT-UBND Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 03/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

 

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

------------

 

Năm học 2019-2020 là năm học thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô tiếp tục được đổi mới, phát triển, dẫn đầu cả nước về các tiêu chí: Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, 100% giáo viên đứng lớp có trình độ chuyên môn đạt chuẩn (trở lên) theo quy định. Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp được phân tuyến hợp lý hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo được tăng cường. 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình số 04-CTrTU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy; 

Căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt . những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung: 

1.1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 14/02/2014 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND Thành phố về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đổi mới trong công tác chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục. 

b) Thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ tiên tục thay đổi và phát triển; đưa nội dung kỹ năng số, dạy Tin học lập trình vào chương trình giáo dục phổ thông. 

Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch thuộc lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của Chính phủ. 

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020: 

- 100% các trường tiểu học trang bị sách giáo khoa điện tử các môn học Âm nhạc, Thủ công, Tin học cho thư viện của trường; 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trang bị phần mềm hỗ trợ dạy học môn Lịch sử, Giáo dục công dân, Tin học; 

- 100% các trường học (công lập và ngoài công lập) sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác quản lý, điều hành; thực hiện thông báo điểm học tập và rèn luyện miễn phí qua tin nhắn OTT, email và website trường học; 

- 100% các đơn vị giáo dục ứng dụng văn bản xác thực điện tử, chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính; 70% cuộc họp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục và đào tạo được áp dụng hình thức trực tuyến, 

- Phấn đấu 100% các trường mầm non có ít nhất 4 máy tính, 01 máy chiếu; trên 80% các trường tiểu học, trung học cơ sở có giáo viên Tin học; mỗi trường từ cấp tiểu học trở lên có ít nhất 01 phòng thực hành máy tính nối mạng phục vụ dạy Tin học; 

- Phấn đấu 100% đơn vị giáo dục trên địa bàn đô thị thực hiện giải pháp thu phí không dùng tiền mặt; trên 40% tổng số dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục đạt mức độ 4; 70% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp (blended learning). 

c) Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đầu ra; tích cực đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi và tuyển sinh. 

d) Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ. 

đ) Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố. 

e) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục, đào tạo; Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, kiểm tra các hoạt động liên kết, dạy thêm học thêm trong nhà trường; Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra liên ngành đối với các trung tâm tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, giáo dục kỹ năng sống; xử lý nghiêm các sai phạm theo thẩm quyền. 

1.2. Đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục 

Mô hình dạy học được đổi mới theo hướng mở, chuyên mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng chống các hành vi bạo lực trong học đường và xâm hại trẻ em. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị trong việc giải quyết các vấn đề đạo đức trong và ngoài trường học trên địa bàn như bạo lực học đường, an toàn giao thông, bán hàng quán trước cổng trường, tệ nạn xã hội..., tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong học sinh. 

a) Giáo dục mầm non: Rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tư vấn, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng. 

b) Giáo dục phổ thông: Tập trung các điều kiện để thực hiện đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và công tác xoá mù chữ; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn điện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, đặc biệt là đối với giáo dục vùng khó khăn. 

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. 

1.3. Tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân 

Đề xuất giải pháp hiệu quả với sự phối hợp các ban ngành thành phố Hà Nội, tham mưu và hoàn thành xây dựng trường lớp học từng bước thực hiện quy hoạch, đề xuất xây mới, bổ sung quỹ đất và sắp xếp lại các trường học trên địa bàn Thành phố; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển trường ngoài công lập các khu vực ngoại thành, vùng khó khăn. Rà soát trường lớp học để đề xuất kế hoạch bổ sung trường lớp, mở rộng diện tích khuôn viên trường học đảm bảo đạt chuẩn nhằm khắc phục tình trạng thiếu trường học hoặc trường học quá tải tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố. Tham mưu với thành phố Hà Nội xây dựng trường học trong các khu đô thị mới, các khu di dân tái định cư nhằm đảm bảo có đủ chỗ học cho học sinh các cấp học; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa hiện đại hoá trường, lớp học, có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường học; Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chương trình giáo dục dục phổ thông mới, dạy học ngoại ngữ và triển khai áp dụng công nghệ số trong dạy học. 

1.4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

Rà soát, điều chỉnh và tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ. 

Nâng cao phẩm chất đạo đức và chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Chú trọng đến việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và nâng cao kỹ năng quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý. Kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên chú trọng kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch dạy học. Ngoài ra còn một số kỹ năng như: Kỹ năng dạy học tích cực để phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh; kỹ năng kiểm tra đánh giá; kỹ năng tin học, kỹ năng tìm kiếm thông tin, xây dựng kho học liệu...Với cán bộ quản lý, tập trung bồi dưỡng kỹ năng quản trị nhà trường cho Hiệu trưởng. 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của Ngành; đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nâng cao hiệu quả dạy học ngoại ngữ, đảm bảo yêu cầu triển khai áp dụng công nghệ số trong dạy và học. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Nâng cao năng lực toàn diện, kiến thức chuyên sâu theo lĩnh vực, môn học giảng dạy và kỹ năng, phương pháp sư phạm; khả năng tư duy khoa học, Xây dựng và phát huy nhân tố tích cực của môi trường sư phạm, xây dựng các chính sách đãi ngộ nhà giáo như bồi dưỡng, sử dụng, phát huy sở trường của từng nhà giáo, cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ khen thưởng, chính sách bảo hiểm xã hội... trên cơ sở đó phát huy phong trào thi đua chấp hành nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục, lối sống có kỷ cương, văn hóa giáo dục... góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhà giáo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

1.5. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá, tiên tiến và từng bước hiện đại. Đẩy mạnh việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiến độ, kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia (số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm trong năm 2020 là 104 trường), phấn đấu đến năm 2020 Thành phố có 70% trường công lập đạt Chuẩn. Thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp, hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 xuống cấp, tiến tới hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 ở tất cả các cấp học vào năm 2020. 

Bổ sung học liệu, tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông thành phố Hà Nội; Kế hoạch “Điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, công tác đấu thầu, công tác quyết toán trong xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định về quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án, quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, giảm gánh nặng ngân sách, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học; đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giáo dục, đào tạo, 

1.6. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông từ trung học cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế 

Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo. 

Quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên hướng nghiệp trong trường phổ thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở trung học cơ sở, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Chủ động hợp tác quốc tế, đầu tư phát triển các ngành mũi nhọn trên cơ sở nhu cầu của thị trường để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

1.7. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

a) Triển khai và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 (Kế hoạch số 28/KH-UBND). Chuẩn hoá, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy Ngoại ngữ trong trường phổ thông theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam và chuẩn tiếng Anh quốc tế; Tăng cường đào tạo giáo viên dạy song ngữ các môn khoa học tự nhiên cấp trung học. Phát huy hiệu quả và mở rộng mô hình liên kết với các công ty, trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài để tăng cường dạy bổ trợ ngoại ngữ trong các trường phổ thông và chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 21/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. 

- Xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 có 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 80% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế theo các cấp học; 30% giáo viên dạy Toán, Khoa học, Vật lý, Hóa học, ICT đạt chứng chỉ giảng dạy bộ môn theo hệ song bằng Cambridge hoặc tương đương. 

- Rà soát, bổ sung và cấp mới trang thiết bị dạy học cho 100% các phòng học ngoại ngữ, đạt tối thiểu 50% các phòng học có tivi/màn hình hoặc thiết bị tương ứng khác nối mạng internet và các phần mềm ứng dụng dạy học ngoại ngữ. 

b) Tiếp tục tăng cường mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, các cơ sở giáo dục nước ngoài, tranh thủ tối đa hỗ trợ quốc tế trong lĩnh vực bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ. Trao đổi giáo viên với các nước có quan hệ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố. Mở rộng mô hình dạy chương trình Tin học quốc tế và rà soát, mở rộng mô hinh giảng dạy song bằng ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học (ở các địa phương có điều kiện trên địa bàn Thành phố. 

Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đem lại từ hợp tác quốc tế cho công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mở rộng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài... Tổ chức tốt kỳ thi quốc tế Toán học và Khoa học dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO 2019), Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 17 (HOMC 2020) có sự tham gia của học sinh quốc tế. 

c) Tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí và phương pháp tiếp cận chung của khu vực và quốc tế trong xây dựng, cập nhật chương trình và triển khai đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng mô hình trường chất lượng cao tiệm cận chất lượng quốc tế. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nhận chuyển giao chương trình tiên tiến của nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy các môn khoa học ở các trường chuyên, trường chất lượng cao. 

1.8. Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục 

Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông, báo chí; xử lý kịp thời các vấn đề xã hội, truyền thông quan tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành liên quan đến ngành giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020. Tăng cường truyền thông nội bộ, phát hiện, giới thiệu kịp thời các gương người tốt, việc tốt. Nâng cao chất lượng các kênh thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang tin của Ngành và các đơn vị, trường học. 

2. Các sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng nức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

- Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo của Thành phố, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nhân lực, vật lực hiện có. 

4. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy; phối hợp, cung cấp thông tin gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và bài viết định kỳ để đăng tải các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thành phố về giáo dục và đào tạo; tăng cường truyền thông về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố. 

5. Các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố 

- Tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; đồng thời căn cứ Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 2020 theo đúng yêu cầu. 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố và các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thưởng trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- Các trường ĐH, CĐ thuộc Thành phố;

- Đài PT&THHN; Báo HNM, KT&ĐT, TTXVN phân xã Hà Nội;

- VPUB: CVP, PCVP Đặng Hương Giang: 

Các phòng: KGVX, NC, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý TẠI DỰ THẢO CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 

STT

Đơn vị góp ý

Nội dung góp ý

Ý kiến của Sở GDĐT

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố (công văn số 04/HĐND-VHXH ngày 06/01/2020)

Đề nghị “nhấn mạnh, quan tâm thêm một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

1

Đảm bảo tiến độ, kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia (số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm trong năm 2020 là 104 trường).

Đã tiếp thu tại trang 5, tiểu mục 1.5

2

Khắc phục tình trạng thiếu trường học hoặc trường học quá tải tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố

Đã tiếp thu tại trang 4, tiểu mục 1.3

3

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, giảm gánh nặng ngân sách, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học

Đã tiếp thu tại trang 6, tiểu mục 1.5

4

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng chống các hành vi bạo lực trong học đường và xâm hại trẻ em.”

Đã tiếp thu tại trang 3, tiểu mục 1.2

5

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (công văn số 01/HĐND-KTNS ngày 03/01/2020)

Đề nghị cân nhắc thêm về nội dung thời hiệu của văn bản khi thời điểm hiện tại năm học 2019-2020 đã cơ bản kết thúc học kỳ 1 tại các cấp học.

Giữ nguyên thời hiệu của văn bản.

 

Trước phần giao nhiệm vụ cho Sở GDĐT, các sở, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan, nên có đánh giá khái quát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành giáo dục hiện nay so với yêu cầu, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ 5 năm của Thành phố để làm căn cứ cho các nội dung của Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện phấn đấu trong năm 2020, và qua đó thể hiện được mục tiêu phấn đấu của ngành giáo dục trong năm 2020 có tính phát triển so với năm 2019 (ví dụ như chỉ tiêu trang bị sách giáo khoa điện tử hiện nay như thế nào, đến năm 2020 phấn đấu 100% các trường tiểu học trang bị; ứng dụng văn bản điện tử...).

Đã tiếp thu tại trang 1: “Năm học 2019-2020 là năm học thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Giáo dục và đào tạo Thủ đô tiếp tục được đổi mới, phát triển, dẫn đầu cả nước về các tiêu chí: quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, 100% giáo viên đứng lớp có trình độ chuyên môn đạt chuẩn (trở lên) theo quy định. Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp được phân tuyến hợp lý hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo được tăng cường.”

7

Bổ sung nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành liên quan đến ngành giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020 như: Nghị quyết về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố (trong đó có nhiều chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo); Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2019-2020; về mức chi các kỳ thi quốc gia tại Hà Nội...; tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố.

Đã có nội dung này tại trang 4, tiểu mục 1.3: “Đề xuất giải pháp hiệu quả với sự phối hợp các ban ngành thành phố Hà Nội, tham mưu và hoàn thành xây dựng trường lớp học từng bước thực hiện quy hoạch, đề xuất xây mới, bổ sung quỹ đất và sắp xếp lại các trường học trên địa bàn Thành phố...”

8

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 33/VP-TH ngày 17/01/2020)

Đề nghị Sở GDĐT Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học và tình hình thực tế địa phương trình UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành GDĐT thành phố Hà Nội theo thẩm quyền.

Đã tiếp thu,

 

 

thuộc tính Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:10/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi