Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.673 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6621

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6622

Quyết định 2633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6623

Công văn 675/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập trường Đại học Công nghiệp Vinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6624

Công văn 3552/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Dự án dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II do Chính phủ Luxembourg tài trợ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6625

Công văn 676/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6626

Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
6627

Công văn 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6628

Công văn 6751/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện phương thức chi trả cấp bù tiền học phí miễn, giảm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6629

Quyết định 1866/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6630

Công văn 3406/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia thành viên sáng lập Mạng lưới UNESCO - GLCN

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6631

Công văn 2923/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đào tạo năm 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6632

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6633

Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6634

Quyết định 685/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên, nguồn thu sự nghiệp khác và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2012 của trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6635

Quyết định 1790/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6636

Quyết định 671/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên, phí lệ phí, nguồn thu sự nghiệp khác và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2012 của trường Trung học Thuỷ sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6637

Quyết định 669/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của trường Cao đẳng Công nghệ và Thuỷ lợi miền Trung năm 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6638

Công văn 1491/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
6639

Quyết định 667/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên, phí lệ phí năm 2012 của trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6640

Công văn 2764/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về