Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
81

Công văn 1593/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
82

Công văn 1250/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Quyết định 13/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
83

​Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
84

Công văn 1398/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
85

Kế hoạch 1239/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
86

Công văn 1255/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu thập, cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh - lần 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
87

Công văn 1254/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu thập cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh - lần 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
88

Quyết định 767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
89

Công văn 1581/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
90

Quyết định 1134/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
91

Kế hoạch 1229/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vụ sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
92

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Xác thực: 22/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
93

Quyết định 1302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
94

Quyết định 1360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
95

Kế hoạch 2442/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
96

Công văn 1560/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
97

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
98

Công văn 1562/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
99

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
100

Quyết định 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
Vui lòng đợi