giải phóng mặt bằng

Lọc bài viết theo:

Tiền đền bù giải phóng mặt bằng thấp: Tại sao? 17/11/2020

Khi Nhà nước thu hồi đất nếu người sử dụng đất có hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì được bồi thường về đất. Thực tế tiền đền bù giải phóng mặt bằng thấp hơn giá thị trường nhưng không phải ai cũng hiểu lý do.