Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 10/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày cập nhật: 21/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu lần 1

Ngày cập nhật: 05/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
04

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính

Ngày cập nhật: 14/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 11/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Ngày cập nhật: 12/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Ngày cập nhật: 24/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Luật Điện Ảnh (sửa đổi) (tháng 11/2021)

Ngày cập nhật: 02/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua