Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Ngày cập nhật: 12/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn lần 2

Ngày cập nhật: 24/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 04/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 04/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
06

Dự thảo Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 17/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 12/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 28/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 04/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Ngày cập nhật: 21/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Ngày cập nhật: 08/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua