Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ngày cập nhật: 06/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2020 lần 3

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 lần 1

Ngày cập nhật: 29/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu lần 1

Ngày cập nhật: 05/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
08

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non

Ngày cập nhật: 03/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày cập nhật: 18/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020) lần 6

Ngày cập nhật: 20/10/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua