Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày cập nhật: 21/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 04/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân lần 2

Ngày cập nhật: 17/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư lần 2

Ngày cập nhật: 03/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên lần 2

Ngày cập nhật: 17/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
08

Dự thảo Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 03/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua