Dự thảo mới

Dự thảo mới

Tìm thấy 567 dự thảo (1/29 trang)
01

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

Ngày cập nhật: 11/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân lần 2

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Ngày cập nhật: 08/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 lần 2

Ngày cập nhật: 08/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại lần 2

Ngày cập nhật: 08/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi lần 2

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên lần 2

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc

Ngày cập nhật: 04/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi