Dự thảo đã thông qua

Danh mục

Dự thảo đã thông qua

Tìm thấy 58 dự thảo (1/3 trang)
01

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Ngày cập nhật: 02/06/2021
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
03

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngày cập nhật: 17/12/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
04

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) lần 5

Ngày cập nhật: 09/12/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
05

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế lần 8

Ngày cập nhật: 07/12/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
06

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020) lần 6

Ngày cập nhật: 20/10/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
07

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) lần 7

Ngày cập nhật: 19/10/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
08

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng lần 1

Ngày cập nhật: 06/10/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số…/20../NĐ-CP ngày…tháng…năm 20… của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày cập nhật: 01/10/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
10

Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo lần 2

Ngày cập nhật: 21/09/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
11

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 lần 4

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
12

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường lần 2

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
13

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều lần 5

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
14

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) năm 2019

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
15

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án lần 5

Ngày cập nhật: 16/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
16

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020

Ngày cập nhật: 10/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
17

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu lần 1

Ngày cập nhật: 05/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 27/04/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
Vui lòng đợi