Thông báo 116/TB-VPCP năm 2018 Kết luận của Phó Thủ tướng về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 116/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Ủy ban). Dự họp có Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Nhóm giúp việc Tổ công tác.

Sau khi nghe Ủy ban báo cáo về tình hình triển khai các công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban trong thời gian vừa qua; Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Nhìn chung, các Bộ, Cơ quan là thành viên Tổ công tác đã tập trung, nỗ lực thực hiện các công việc nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thành lập Ủy ban theo nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo s 54/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể là: Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2018 bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban; hoàn thành Báo cáo rà soát các văn bản liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban; trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-TCT66 ngày 13 tháng 02 năm 2018 về Quy chế làm việc của Tổ công tác; xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban; báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước dự kiến chuyển giao về Ủy ban.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Báo cáo chưa hoàn thành, chậm tiến độ.

2. Thời gian tới, yêu cầu các Bộ, Cơ quan, các Thành viên Tổ công tác tập trung thực hiện các công việc sau:

a) Các Thành viên Tổ công tác phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Tổ công tác, đôn đốc và tổ chức thực hiện các công việc được giao theo phân công;

b) Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước khẩn trương hoàn thành Báo cáo chi tiết, cụ thể về tổ chức, nhân sự làm công tác quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và dự kiến phương án sắp xếp, tổ chức, nhân sự trước ngày 30 tháng 3 năm 2018;

c) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

- Lấy ý kiến các thành viên Tổ công tác về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban; tổng hợp, hoàn thiện trình Phó Thủ tướng, Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt trong tháng 3 năm 2018. Lưu ý xác định rõ thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ, cụ thể hóa danh mục các văn bản cần ban hành.

- Tập trung xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Ủy ban để có cơ sở tuyển dụng, bố trí nhân sự phù hợp.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đúng quy định.

- Thống nhất với các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Công đoàn về tổ chức đảng, đoàn thể của Ủy ban.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tổ chức Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước”, lưu ý nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

- Việc tiếp nhận, bố trí một số công chức giúp việc Chủ tịch Ủy ban cần bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; lưu ý lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ng yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án trụ sở làm việc lâu dài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tạm ứng kinh phí chi thường xuyên cho Ủy ban từ kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Chính phủ năm 2018.

d) Bộ Tài chính hướng dẫn việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định; bổ sung kinh phí chi thường xuyên của Ủy ban trong ngân sách năm 2018; bổ sung dự toán năm 2018 cho Văn phòng Chính phủ (kinh phí Văn phòng Chính phủ đã tạm ứng cho Ủy ban).

đ) Văn phòng Chính phủ giao trụ sở tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan cho Ủy ban sử dụng tạm thời trong thời gian chờ bố trí trụ sở chính thức.

3. Về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp thu ý kiến của các thành viên Tổ công tác, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và nội dung Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị thông qua; gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Rà soát, không đưa Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vào danh mục các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Ủy ban theo hưng tinh gọn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị thông qua.

- Trên cơ sở ý kiến các thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ việc gửi Dự thảo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban QLVNN tại DN;
- Thường trực Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh v
n NN (Bộ TC);
- Thành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc TCT;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KHTC, ĐMDN, PL, KTTH, Cục QT;
- Lưu: VT, TCCV (3b). H.Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

Thuộc tính văn bản
Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 116/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/03/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!