Quyết định 46/2020/QĐ-UBND Bắc Giang phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

____________

Số: 46/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Bắc Giang, ngày  18  tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tỏ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 67/TTr-SCT ngày 09 tháng 11 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phan Thế Tuấn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

_____________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số  46/2020/QĐ-UBND ngày  18  tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

______________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp ); các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện các quy định hiện hành nhằm phân định rõ trách nhiệm, đảm bảo sự thống nhất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật.

2. Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan, công khai và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền về pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp sau đây:

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

 

Điều 5. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn; chú trọng phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hành vi sử dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng. Công bố trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan về các văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; các quyết định thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì tiếp nhận thông tin, chuyển cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh thực hiện hoạt động giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh khi cần thiết.

6. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này.

Điều 6. Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Sở Công Thương hoặc các cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp.

3. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định pháp luật; thường xuyên nắm thông tin, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng.

2. Chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình và tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

Điều 8. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đáp ứng điều kiện kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý đối với doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 9. Cục Thuế tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ thuế, xuất hóa đơn, chi trả hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, quảng cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa khi được yêu cầu.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp; cảnh báo kịp thời về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng; kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm về bán hàng đa cấp tới cấp có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy chế này.

Điều 14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang

1. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh rà soát, kiểm soát lượng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy chế này.

Điều 15. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

1. Độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh do Hội thực hiện; hướng dẫn các tổ chức cơ sở của Hội thực hiện giám sát, tư vấn người tiêu dùng đối với hội nghị, hội thảo bán hàng đa cấp trên địa bàn; thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về hoạt động bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Điều 16. Các sở, ngành liên quan khác

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

2. Phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

b) Kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng, trái quy định của pháp luật trên địa bàn.

c) Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

d) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; chủ động giám sát, phát hiện kịp thời các đối tượng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

đ) Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Kinh tế) là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp lực lượng Quản lý thị trường, Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 18. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hành vi, thủ đoạn vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để người dân biết và cảnh giác, phòng ngừa.

2. Giám sát, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo kịp thời, đầy đủ với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý.

3. Lập đường dây nóng và phân công đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

2. Chủ động giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đối tượng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

3. Phối hợp, tham gia rà soát, góp ý, phản biện xã hội vào những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 20. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Quy chế này cho Sở Công Thương (chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Công Thương

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phan Thế Tuấn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 46/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Thế Tuấn
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực