Quyết định 2372/QĐ-UBND Lạng Sơn 2021 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của DN, hộ kinh doanh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

________

Số: 2372/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

___________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 76/TTr-SKHĐT ngày 29/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Danh mục thủ tục hành chính và Quyết định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:
1. Toàn bộ danh mục thủ tục hành chính tại Mục A, Mục B Phụ lục kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
2. Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;

- C, PCVP UBND tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TTPVHCC (TTPL).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

____________

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (51 TTHC)

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (07 TTHC)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Theo quy định

Đã cắt giảm

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (07 TTHC)

1

Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (1.010010)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ,

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lệ phí: Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.'

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2

Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp (1.010023)

3

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền (1.010026)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Miễn lệ phí

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT

4

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (1.010027)

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử.

5

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (1.010029)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lệ phí: Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

6

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

(1.010030)

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (1.010031)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (44 TTHC)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Theo quy định

Đã cắt giảm

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (44 TTHC)

1

2.001610 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

2

2.001583

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

3

2.001199 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4

2.002043 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

5

2.002042

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

6

2.002041

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí đăng ký

doanh nghiệp:

50.000 đồng/lần

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

7

1.005169 .000.00.0 0.H37

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

8

2.002011

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

9

2.002010 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

10

2.002009 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

11

2.002008 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

12

1.005114

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí đăng ký

doanh nghiệp:

50.000 đồng/lần

- Phí công bố

nội dung đăng ký doanh

nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ

sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

13

2.002000 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

14

2.001993

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

15

2.001996 .000.00.0 0.H37

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Lệ phí: Không quy định

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

16

2.002044

.000.00.0

0.H37

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

17

2.001992 .000.00.0 0.H37

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

18

2.001954 .000.00.0 0.H37

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn.

- Lệ phí: Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

19

2.002070 .000.00.0 0.H37

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

20

2.002069 .000.00.0 0.H37

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Lệ phí đăng ký

doanh nghiệp:

50.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối

với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

21

2.002075

.000.00.0

0.H37

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

22

2.002031

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

- Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông

báo: Không

được quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

23

1.005176

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

24

2.002072 .000.00.0 0.H37

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua

mạng điện tử.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ

sơ trực tuyến trên Cổng

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

25

2.002045

.000.00.0

0.H37

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

26

2.002085

.000.00.0

0.H37

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

27

2.002083

.000.00.0

0.H37

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

28

2.002059 .000.00.0 0.H37

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

29

2.002060 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn.

- Lệ phí đăng ký

doanh nghiệp:

50.000 đồng/lần

- Phí công bố

nội dung đăng ký doanh

nghiệp: 100.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ

sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

30

2.002057 .000.00.0 0.H37

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

31

2.002034 .000.00.0 0.H37

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

32

2.002032 .000.00.0 0.H37

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

33

2.002033

.000.00.0

0.H37

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

34

2.002018 .000.00.0 0.H37

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí đăng ký

doanh nghiệp:

50.000 đồng/lần

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

35

2.002017 .000.00.0 0.H37

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

36

2.002015

.000.00.0

0.H37

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

50.000 đồng/lần đối với trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

37

2.002029 .000.00.0 0.H37

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

- Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Lệ phí không quy định

- Tạm ngừng kinh doanh: Được miễn lệ phí

38

2.002023

.000.00.0

0.H37

Giải thể doanh nghiệp

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Miễn lệ phí

(Thông tư

số 47/2019/TT-

BTC)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ

sơ trực tuyến trên Cổng

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ

http://dangkyki nhdoanh.gov.vn.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

39

2.002022 .000.00.0 0.H37

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

40

2.002020 .000.00.0 0.H37

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

41

2.002016 .000.00.0 0.H37

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

Miễn lệ phí

(Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

42

2.000368 .000.00.0 0.H37

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Lệ phí: Không quy định

43

2.000375

.000.00.0

0.H37

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

44

2.000416

.000.00.0

0.H37

Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

Phần II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (05 TTHC)

 

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, Lệ phí

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Theo quy định

Đã cắt giảm

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH (05 TTHC)

1

1.001612.000

.00.00.H37

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/9/2021)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

50.000 đồng/lần

- Tiếp nhận hồ sơ và trả trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov. vn

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan, tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

2

2.000720.000

.00.00.H37

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

2.000575.000

.00.00.H37

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

4

1.001570.000

.00.00.H37

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Không

5

1.001266.000

.00.00.H37

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

 

thuộc tính Quyết định 2372/QĐ-UBND

Quyết định 2372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2372/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành:06/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi