Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ -UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ -UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 14/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 27/06/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Tài nguyên-Môi trường

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

Số: 14/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TIÊU CHÍ PHÂN HẠNG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG SÁCH XANH TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 03/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/01/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

--------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 1589/TTr-STNMT ngày 01 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 8: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố thông tin và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp thuộc Sách xanh, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường. Chi phí khen thưởng theo quy định hiện hành”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm g Khoản 3 Điều 5: “Doanh nghiệp được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc chứng nhận GMP về thực hành Sản xuất tốt (áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực dược phẩm, y tế) hoặc chứng nhận OHSAS 18001 tiêu chuẩn đánh giá về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoặc có các giải thưởng về môi trường… hoặc có sự quan tâm về môi trường: đạt 05 điểm”.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương đã được sửa đổi, bổ sung đến các cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 12/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- CC BVMT- Sở TN&MT;
- TT. Công báo, Website Bình Dương;
- LĐVP (Tr, Lg), Phong, TH, HCTC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực