Công văn 8468/VPCP-ĐMDN 2019 về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 8468/VPCP-ĐMDN
V/v tình hình cơ cấu lại DNNN Quý II/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 9457/BTC-TCDN ngày 15 tháng 8 năm 2019) về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý II năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý, nội dung văn bản số 4544/BTC-TCDN ngày 15 tháng 4 năm 2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm phát sinh thủ tục, vướng mắc ngoài các quy định pháp luật của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong việc phê duyệt phương án sử dụng đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2019.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 theo Thông báo số 7287/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 8 năm 2019.

3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện có kết quả các nội dung theo Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC, TP, NV, Công Thương, GTVT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, NN, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực