Công văn 845/TCT-CNTT năm 2018 Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 845/TCT-CNTT
V/v: Kế hoạch nâng cấp các ng dụng đáp ng Thông tư s 133/2016/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

 

Kính gi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 26/8/2016, B Tài chính ban hành Thông tư s 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Thông tư này quy định các biểu mu Báo cáo tài chính (BCTC) cụ thể đối với từng đối tượng: doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng gi định hoạt động liên tục; doanh nghiệp vừa và nh đáp ng giả định hoạt động không liên tục; doanh nghiệp siêu nhỏ thay cho quy định áp dụng các biểu mẫu BCTC chung cho c doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.

Đhỗ trợ Người nộp thuế (NNT) và Cơ quan Thuế gửi, tiếp nhận các mẫu Báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư số 133/2016/TT-BTC, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp các ứng dụng CNTT hỗ trợ NNT khai, lập và gửi BCTC bằng phương thức đin tử, đng thời nâng cấp ứng dng x lý BCTC của Cơ quan Thuế để tiếp nhận và xử lý dữ liệu BCTC phục vụ công tác quản lý thuế.

Tng cục Thuế thông báo các nội dung liên quan đến việc triển khai ng dụng đáp ứng Thông tư số 133/TT-BTC, cụ th như sau:

1. Người nộp thuế thuộc đối ợng áp dụng mẫu biểu Báo cáo tài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC lập và gửi Báo cáo tài chính đến Cơ quan Thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Tổng cục Thuế sẽ nâng cp và triển khai ứng dụng hỗ trợ NNT lập Báo cáo tài chính bng ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và gửi đến Cơ quan Thuế bằng hình thc điện tử qua ng dụng iHTKK, eTax hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ TVAN từ ngày 23/3/2018.

3. Ngày 13/3/2018, Tổng cục Thuế đã thông báo chuẩn định dạng t khai XML của các bộ Báo cáo tài chính (sử dụng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ TVAN, các Tổ chức/cá nhân cung cấp Phần mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng file XML để gửi qua mạng) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính trên các trang Khai thuế qua mạng (địa ch http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Thuế điện tử (địa ch http://thuedientu.gdt.gov.vn) của ngành Thuế.

4. Tổng cục Thuế tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp đồng bộ các nội dung kê khai online của ứng dụng iHTKK, eTax và ứng dụng BCTC để xlý d liệu Báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế s tiếp tục thông báo kế hoạch cụ thể tới các Cục Thuế sau.

Tổng cục Thuế thông báo đ các Cục Thuế biết và hướng dẫn NNT thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trư
ng (đ báo cáo);
- Vụ/đơn vị: TTr, QLRR. KK&KTT, DNL (đ phi hợp);
- Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực