Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 5397/KTTH
V/v: Tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội ngày 30 tháng 9 năm 1994

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp nặng
- Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Bộ Tài chính
- Bộ Thương mại
- Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư
- Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
- Ban Cơ khí Chính phủ (Bộ Công nghiệp nặng)
- Tổng cục Hải quan

 

Sau khi xem xét tờ trình của Ban Cơ khí Chính phủ và ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về tình hình lắp ráp - kinh doanh xe gắn máy hiện nay (công văn số 181 - CKCP ngày 8 tháng năm 1994), ý kiến của Bộ Thương mại (công văn số 9752 - TM/XNK ngày 24/8/1994 và công văn số 9907 - TM/XNK), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (công văn số 1875/TDC ngày 26 tháng 8 năm 1994), Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 2357/VP), và Bộ Tài chính (công văn số 2389 - TC/TCT ngày 20 tháng 9 năm 1994), Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau :

- Đồng ý với ý kiến của Bộ Công nghiệp nặng và các Bộ, ngành hữu quan về việc cần tổ chức, sắp xếp lại hoạt động lắp ráp, kinh doanh xe gắn máy hiện nay trong phạm vi cả nước. Để chấn chỉnh hoạt động này, trước mắt các Bộ, ngành cần thực hiện các công việc sau đây :

1. Từ 1/10/1994, Bộ Thương mại ngừng việc cấp giấy phép nhập khẩu hai dây chuyền lắp giáp xe gắn máy (trừ các doanh nghiệp đã được phép lắp ráp xe gắn máy nhập đầu tư bổ sung); ngừng cho phép bổ sung các doanh nghiệp xin lắp ráp - kinh doanh xe gắn máy

Đối với số doanh nghiệp đã được Bộ Thương mại cho phép, giao Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì cùng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Thương mại tiến hành kiểm tra lại theo các q\định hiện hành của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường; trường hợp doanh nghiệp nào không đủ điều kiện và tiêu chuẩn lắp ráp - xe gắn máy thì thu hồi giấy phép sản xuất - kinh doanh xe gắn máy

2. Giao Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì cùng các Bộ, ngành sản xuất hữu quan xây dựng lại tiêu chuẩn lắp ráp xe gắn máy có công nghệ hàn, sơn và sản xuất phụ tùng trong nước; tiêu chuẩn công nghệ bảo đảm kỹ thuật lắp ráp xe gắn máy theo tiêu chuẩn mới. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình Thủ trướng Chính phủ hai loại tiêu chuẩn này trước ngày 15/12/1994

3. Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan sửa lại thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe gắn máy theo tiêu chuẩn lắp ráp hiện hành, không để mức thuế qúa chênh lệch giữa xe máy nhập nguyên chiếc và xe lắp ráp từ cụm linh kiện nhập khẩu như hiện nay. Đồng thời tính toán mức thuế suất phù hợp với linh kiện xe gắn máy nhập khẩu để lắp ráp - sản xuất theo tiêu chuẩn mới công bố vào cuối năm 1994

4. Sau khi tiêu chuẩn lắp ráp và tiêu chuẩn công nghệ lắp ráp mới được công bố, các doanh nghiệp lắp ráp - kinh doanh xe gắn máy được chuẩn bị đầu tư sản xuất trong 2 năm 1995 - 1996, để đạt tiêu chuẩn mới về lắp ráp xe gắn máy. Nếu doanh nghiệp nào không đầu tư đủ tiêu chuẩn theo qui định mới thì không được phép tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này

5. Đối với các Công ty sản xuất - lắp ráp xe gắn máy có vốn đầu tư nước ngoài, giao ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Thương mại rà soát lại để làm rõ và thống nhất các vấn đề sau :

- Mục đích của Công ty khi xin phép thành lập và hoạt động thực tế vừa qua

- Tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm được phép tiêu thụ trong nước mà giấy phép đầu tư chưa qui định rõ

- Tiến độ đầu tư của các Công ty theo luận chứng kinh tế - kỹ thuật và giấy phép đầu tư đã cấp

Trên cơ sở làm rõ các vấn đề trên, hai cơ quan kiến nghị việc tiêu thụ xe gắn máy ở thị trường trong nước của các Công ty này và các biện pháp hỗ trợ liên quan khác nếu xét thấy cần thiết

6. Trong thời gian tới, ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư xem xét và có thể chấp nhận cho 1-2 hãng sản xuất xe gắn máy lớn của nước ngoài liên doanh đầu tư vào ta để sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, theo hướng bắt đầu ngay từ công nghệ IKD, có sản xuất phụ tùng.

 

 

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Đức Lương

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5397/KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 30/09/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 5397/KTTH
Hanoi, September 30, 1994

 

 To:
- Ministry of Heavy Ministry.
- Ministry of Science, Technology and environment.
- Ministry of finance.
- Ministry of Trade.
- State Committee for Co-operation and Investment
- State Planning committee
- Mechanical Engineering Department of the Government (Ministry of Heavy Industry)
- General Department of Customs

 
On considering papers submitted by the Mechanical engineering Department of the Government and the State Committee for Co-operation and Investment on the assembly and trading of motorbikes at present (document No 181-CKCP dated 8 August 1994, Views of the Ministry of trade (Document No 9752-TM/XNK dated 24 August 1994 and Document No 9907-TM/XNK), the Ministry of Science, Technology and Environment (Document No 1875/TDC dated 26 August 1994), the Ministry of Communication and transport (Document No 2357/V P) and the Ministry of finance (Document No 2389-TC/TCT dated 20 September 1994), the Prime Minister:
- Agreed with the views of the Ministry of Heavy Industry and the Ministries, branches concerned on the need for organization and rearrangement of activities concerning the assembly and trading of motorbikes at present in the whole country. To adjust these activities, the Ministries and branches should implement immediately the following works:
1. from 1 October 1994, the Ministry of Trade shall stop granting licence for the import of assembly lines for motorbikes (except businesses which were permitted to assemble motorbikes and now import assembly lines as additional investment); stop permitting businesses to apply for assembling and trading motorbikes.
The Ministry of Science, Technology and Environment in coordination with the Ministry of Heavy Industry and the Ministry of Trade shall re-check the businesses which were permitted by the Ministry of Trade according to enforced regulations of the Ministry of Science, Technology and Environment. In the case where any businesses fail to meet conditions and standards required for the assembly of motorbikes, the business-operation and production license shall be withdrawn.
2. The Ministry of Science, Technology and Environment shall conduct, in coordination with the Ministries and branches concerned, the re-formulation of standards for the assembly of motorbikes, with domestic Technologies of welding, painting and manufacturing spare-parts and technological standards must endure the technique of assembling motorbikes according to new standards. The Ministry of Science, Technology and Environment shall submit to the prime Minister these two categories of standards before 15 December, 1994.
3. The Ministry of finance shall consult the Ministry of Trade and General Department of Custom to adjust the rate of import and export duties of the accessories for assembling motorbikes according to existing standards so that the duties rate may not differ too much from motorbikes imported under the form of complete-set and the ones assembled from separate imported components as at present. At the same time, the duties rate must be determines in conformity with imported components for assembling motorbikes according to newly published standards available at the end of 1994.
4. following the publishing of new assembly standards and assembly, technological standards, the businesses involving in the assembly and trading of motorbikes shall prepare the investment for production in two years 1995-1996 so that new assembly standards may be reached. Any businesses which fail to invest in order to reach standards according to new regulations shall not be permitted to operate further in this field.
5. The State Committee for Co-operation and Investment shall, in coordination with the Ministry of trade, be responsible for re-checking the Companies which manufacture and assemble motorbike with foreign investment capital in order to clarify and obtain an unified views on the following issues:
- Purposes of the Company when applying for the establishment and real activities in the past period.
- Proportion of export products and products which are permitted to be sold at home which has not been stipulated clearly by the investment license.
- Schedule of investment of the Companies according to feasibility studies and investment licences which were granted.
Based on the clarification of the above-mentioned issues, the two. Ministries concerned shall submit proposals concerning the sale of motorbikes of these Companies in domestic market and other relevant supporting measures to be taken, if necessary.
6. In the period to come, the State committee for Co-operation and Investment shall consider and may accept for 1-2 big firms of foreign countries which manufacture motorbikes to enter into joint-ventures and invest capital in our country for manufacturing and assembling motorbikes according to the direction which aims at IKD technology accompanied by the manufacture of spare-parts.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
VICE PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!