Công văn 11700/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 11700/BTC-TCDN
V/v:Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015
 
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại điểm 4 công văn số 4835/VPCP-KTTH ngày 25/6/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ) thực hiện một số công việc sau:
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp từ khi thành lập đến ngày 31/7/2015 theo Phụ lục số 1 và phương án sử dụng Quỹ trong thời gian tới.
- Báo cáo tình hình bán vốn đầu tư của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ tại các doanh nghiệp theo Phụ lục số 2.
Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi báo cáo về cơ quan đại diện chủ sở hữu để theo dõi, giám sát. Trong báo cáo đề nghị nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục (nếu có).
- Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu (bao gồm các doanh nghiệp đang quản lý hoặc đã bán hết vốn nhà nước) báo cáo theo Điểm 1 nêu trên.
- Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu (bao gồm các doanh nghiệp đang quản lý hoặc đã bán hết vốn nhà nước) theo Phụ lục số 3, trong đó báo cáo rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục (nếu có).
Đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), số 28 Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội trước ngày 12/9/2015 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ: [email protected])
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Ban CĐĐM và PTDN;
- Lưu: VT, Cục TCDN. (230 b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn HiếuTập đoàn... Tổng công ty... Công ty mẹ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN 31/7/2015
(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 11700/BTC-TCDN ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính)
 
 
Đơn vị: đồng

STT
Chỉ tiêu
Số dư Quỹ
Số phải thu phát sinh
Số đã thu bằng tiền
Số đã chi bằng tiền
Số dư Quỹ
Ghi chú
Tổng số
Trong đó
Tổng số
Trong đó
Tổng số
Trong đó
Tổng số
Trong đó
Tổng số
Trong đó
Tiền
Số còn phải thu
Thu từ cổ phần hóa
Thu từ bán, giải thể, phá sản
Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ HTSX và PTDN
Lãi tiền gửi
Phạt chậm nộp
Hoàn trả của lao động dôi dư
Thu khác
Thu từ cổ phần hóa
Thu từ bán, giải thể, phá sản
Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ HTSX và PTDN
Lãi tiền gửi
Phạt chậm nộp
Hoàn trả của lao động dôi dư
Thu khác
Hỗ trợ để giải quyết lao động dôi dư và xử lý các vấn đề tài chính
Điều chuyển về Quỹ HTSX và PTDN
Bổ sung vốn điều lệ theo phê duyệt của TTCP
Đầu tư dự án quan trọng theo QĐ của TTCP
Chi khác (*)
Tiền
Số còn phải thu
1
2
3=4+5
4
5
6=7+8+9+10+11+12+13
7
8
9
10
11
12
13
14=15+16+17+18+19+20+21
15
16
17
18
19
20
21
22=23+24+25+26+27
23
24
25
26
27
28=29+30
29=4+14-22
30=5+6-14
31
1
Năm n
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
............
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Tổng cộng năm n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Năm n+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
............
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Tổng cộng năm n+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
............
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
...........
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
3
Năm 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
...............
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Tổng cộng năm 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
7 tháng đầu năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
...........
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2015
Lũy kế từ khi thành lập đến 31/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
.............
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
Tổng cộng từ khi thành lập đến 31/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
- Năm n là năm Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con bắt đầu phát sinh nguồn thu hoặc chi Quỹ (hình thành Quỹ).
- Nếu là chi bổ sung vốn điều lệ và đầu tư vào các dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì ghi rõ số và ngày Quyết định.
- Đề nghị ghi rõ nội dung khoản thu khác, chi khác của Quỹ.
- Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo, không thêm, bớt cột; điền số liệu báo cáo đúng theo đơn vị tính quy định tại biểu mẫu.
- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_TD DIEN LUC VN hoặc BC_TCT GIAY VN)
 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
... ..., ngày ... ... tháng ...... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 

Tập đoàn... Tổng công ty... Công ty mẹ...
(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 11700/BTC-TCDN ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: đồng

STT
Chỉ tiêu
Giá trị vốn của TĐ, TCT đầu tư khi thành lập DN
Giá trị vốn của TĐ, TCT đầu tư thêm từ thời điểm thành lập DN đến 31/7/2015 (nếu có)
Giá trị thu được từ phần vốn của TĐ, TCT đầu tư vào DN từ khi thành lập đến 31/7/2015
Vốn ĐL của DN tại thời điểm 31/7/2015
Giá trị vốn của TĐ, TCT đầu tư tại DN thời điểm 31/7/2015
Kế hoạch thoái vốn TĐ, TCT theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg
Cổ tức, Lợi nhuận được chia
Thu từ cổ phần hóa
Bán phần vốn của TĐ, TCT từ khi thành lập đến 31/7/2015
Bán phần vốn của TĐ, TCT
Tiền
Cổ phiếu
Giá trị sổ sách
Giá trị thu về
Giá trị sổ sách
Giá trị thu về
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Năm n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng năm n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Năm n+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng năm n+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
7 tháng đầu năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Lũy kế từ khi thành lập đến 31/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng từ khi thành lập đến 31/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
- Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo, không thêm, bớt cột; điền số liệu báo cáo đúng theo đơn vị tính quy định tại biểu mẫu.
- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_TD DIEN LUC VN hoặc BC_TCT GIAY VN)
- Cột 7: Thu từ cổ phần hóa bao gồm phần chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với mức vốn điều lệ xác định; tiền thu từ bán cổ phần lần đầu, Khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
- Đối với những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì cột 8, cột 9 được xác định từ khi đăng ký đăng ký là công ty cổ phần đến 31/7/2015.
- Cột 13 căn cứ tỷ lệ vốn TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm giữ theo QĐ 37/2014/QĐ-TTG để xác định, cụ thể:
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm trên 75% thì xác định là 76%
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm từ 65% đến 75% thì xác định là 65%
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm từ 50% đến 65% thì xác định là 51%
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ không nắm giữ cổ phần thì xác định là 0%
+ Các trường hợp khác đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ thì xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Cột 13: Đối với những DN đã niêm yết thì căn cứ vào giá khớp lệnh tại ngày 31/7/2015, đối với DN chưa niêm yết căn cứ giá bán dự kiến 10.000 đồng/CP để xác định.
 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
... ..., ngày ... ... tháng ...... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 

Bộ..., UBND tỉnh, thành phố....
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 11700/BTC-TCDN ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính)
 
Đơn vị: đồng

STT
Chỉ tiêu
Giá trị VNN đầu tư khi thành lập DN
Giá trị VNN đầu tư thêm từ thời điểm thành lập DN đến 31/7/2015 (nếu có)
Giá trị thu được từ VNN đầu tư vào DN từ khi thành lập đến 31/7/2015
Vốn ĐL của DN tại thời điểm 31/7/2015
Giá trị VNN tại thời điểm 31/7/2015
Kế hoạch thoái VNN theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg
Cổ tức, Lợi nhuận được chia
Thu từ cổ phần hóa
Bán VNN từ khi thành lập đến 31/7/2015
Bán VNN
Tiền
Cổ phiếu
Giá trị sổ sách
Giá trị thu về
Giá trị sổ sách
Giá trị thu về
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Năm n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng năm n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Năm n+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng năm n+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
7 tháng đầu năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Lũy kế từ khi thành lập đến 31/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng từ khi thành lập đến 31/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
- Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo, không thêm, bớt cột; điền số liệu báo cáo đúng theo đơn vị tính quy định tại biểu mẫu.
- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_BO CONG THUONG hoặc BC_UBND tinh BAC NINH)
- Cột 7: Thu từ cổ phần hóa bao gồm phần chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với mức vốn điều lệ xác định; tiền thu từ bán cổ phần lần đầu, Khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
- Đối với những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì cột 8, cột 9 được xác định từ khi đăng ký đăng ký là công ty cổ phần đến 31/7/2015.
- Cột 13 căn cứ tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo QĐ 37/2014/QĐ-TTG để xác định, cụ thể:
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước nắm trên 75% thì xác định là 76%
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước nắm từ 65% đến 75% thì xác định là 65%
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước nắm từ 50% đến 65% thì xác định là 51%
+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước không nắm giữ cổ phần thì xác định là 0%
+ Các trường hợp khác đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ thì xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Cột 13: Đối với những DN đã niêm yết thì căn cứ vào giá khớp lệnh tại ngày 31/7/2015, đối với DN chưa niêm yết căn cứ giá bán dự kiến 10.000 đồng/CP để xác định.
 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
... ..., ngày ... ... tháng ...... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Công văn 11700/BTC-TCDN

Công văn 11700/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11700/BTC-TCDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:25/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi