Công văn 11296/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 11296/VPCP-ĐMDN

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2716/PTM-VP ngày 15 tháng 11 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a) Các Công ty cổ phần: Đầu tư phát triển BĐS Bình An, Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng, Đầu tư RC12 kiến nghị sửa đổi quy định, khống chế chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

b) Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam kiến nghị về việc Chi cục Hải quan Bắc Ninh ra Quyết định ấn định thuế đối với 61 tờ khai của sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu kê khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

c) Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

d) Trung tâm xác nhận chứng từ thương mại - VCCI kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp, hỗ trợ sớm khắc phục các vấn đề kỹ thuật để doanh nghiệp có thể khai báo thuận tiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT ;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực