Công văn 11209/VPCP-ĐMDN 2019 về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 11209/VPCP-ĐMDN

V/v: Hội nghị Thủ tướng với DN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­------------------

Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;

- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8943/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 11 năm 2019 và số 166/PTDN-THCS ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế vào 8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019 như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan:

- Tổ chức Hội nghị chu đáo, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; thảo luận những vấn đề cụ thể;

- Thành phần mời rộng rãi;

- Dự thảo bài phát biểu, kết luận chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2019; Sau Hội nghị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

3. Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh...cử đại diện lãnh đạo tham dự, chuẩn bị bài tham luận theo chương trình kèm theo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân, Cổng TTĐTCP, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, Cục QT;

- Lưu: VT, ĐMDN (2) Minh(19).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực