Quyết định 2955/QĐ-UBND Quảng Nam 2018 Phê duyệt Danh sách DN được bảo lãnh tín dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

Số: 2955/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC, LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG NAM BẢO LÃNH TÍN DỤNG, GIAI ĐOẠN 2018-2020

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tính dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo Công văn số 121/HĐND-VP ngày 10/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tờ trình số 05/TTr-BLTD ngày 16/8/2018, Sở Tài chính tại Tờ trình số 445/TTr-STC ngày 07/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020, như sau:
1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp tham gia chương trình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh;
2. Công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản;
3. Cung cấp nước; xử lý nước thải, rác thải;
4. Nhà ở xã hội;
5. Khu dân cư, khu đô thị, tái định cư;
6. Đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh chợ tại vùng nông thôn;
7. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và hoạt động của các cơ sở Giáo dục, Y tế;
8. Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.
Điều 2. Danh mục lĩnh vực ngành nghề được phê duyệt tại Điều 1 thay thế cho đối tượng, ngành nghề được bảo lãnh quy định tại Điều 10 Quyết định 3397/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm:
- Chủ trì cập nhật, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định.
- Thông báo bằng văn bản cho các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, các đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh theo danh mục quy định tại Điều 1 về các nội dung liên quan đến hoạt động bảo lãnh của Quỹ.
2. Sở Nội vụ chủ trì cùng với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ theo quy định.
3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thẩm quyền.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, NC, KGVX, TH, KTTH.
(G:\Dropbox\THẠCH KTTH\Các Quỹ\Quỹ Bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ\QĐ phê duyệt danh mục bảo lãnh.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

thuộc tính Kế hoạch 2955/QĐ-UBND

Quyết định 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2955/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Đinh Văn Thu
Ngày ban hành:02/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp

tải Kế hoạch 2955/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

Số: 2955/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC, LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG NAM BẢO LÃNH TÍN DỤNG, GIAI ĐOẠN 2018-2020

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tính dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo Công văn số 121/HĐND-VP ngày 10/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tờ trình số 05/TTr-BLTD ngày 16/8/2018, Sở Tài chính tại Tờ trình số 445/TTr-STC ngày 07/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020, như sau:

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp tham gia chương trình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh;

2. Công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản;

3. Cung cấp nước; xử lý nước thải, rác thải;

4. Nhà ở xã hội;

5. Khu dân cư, khu đô thị, tái định cư;

6. Đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh chợ tại vùng nông thôn;

7. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và hoạt động của các cơ sở Giáo dục, Y tế;

8. Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

Điều 2. Danh mục lĩnh vực ngành nghề được phê duyệt tại Điều 1 thay thế cho đối tượng, ngành nghề được bảo lãnh quy định tại Điều 10 Quyết định 3397/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm:

- Chủ trì cập nhật, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

- Thông báo bằng văn bản cho các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, các đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh theo danh mục quy định tại Điều 1 về các nội dung liên quan đến hoạt động bảo lãnh của Quỹ.

2. Sở Nội vụ chủ trì cùng với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ theo quy định.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, NC, KGVX, TH, KTTH.
(G:\Dropbox\THẠCH KTTH\Các Quỹ\Quỹ Bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ\QĐ phê duyệt danh mục bảo lãnh.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi