Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.460 văn bản: Doanh nghiệp
6161

Quyết định 41/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Hành chính, Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
6162

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp Tải về
6163

Thông tư 23/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
6164

Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6165

Quyết định 16/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 113/1998/QĐ-TTg ngày 06/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6166

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6167

Quyết định 258/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 6/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6168

Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Hải quan, Doanh nghiệp Tải về
6170

Công văn 4320/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế trả lương trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
6171

Thông tư 185/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
6172

Thông tư 179/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
6173

Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
6174

Thông tư 182/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
6175

Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6176

Quyết định 211/1998/QĐ-BNN-QLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
6177

Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chế độ cấp phát thanh toán đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
6178

Thông tư 155/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm tại Thông tư số 60-TC/CĐKT ngày 1/9/1997 của Bộ Tài chính về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6179

Thông tư 2345/1998/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6180

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về