Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.930 văn bản: Doanh nghiệp
5801

Nghị định 39-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5802

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ về việc phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong những năm trước mắt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5803

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5804

Thông tư 13/TM-CSTTTM của Bộ Thương mại hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5805

Thông tư 41 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời thi hành Quyết định số 763/TTg ngày 19-12-1994 của Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5806

Quyết định 330/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5807

Quyết định 312/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5808

Quyết định 311/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5809

Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5810

Quyết định 252/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5811

Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5812

Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5813

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5814

Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5815

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5816

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5817

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
5818

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5819

Quyết định 71/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5820

Quyết định 225/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Máy và Phụ tùng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi