Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.797 văn bản: Doanh nghiệp
5721

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5722

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Ban hành: 01/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5723

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5724

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5725

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Ban hành: 27/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5726

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5727

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5728

Thông tư 472-PLDS/KT của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5729

Thông tư 36-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 và Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 07/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5730

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Ban hành: 30/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
5731

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 08/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5732

Thông tư 15-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo toàn và phát triển vốn đến 01/01/1993 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 06/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5733

Quyết định 83-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

Ban hành: 04/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
5734

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Ban hành: 02/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
5735

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam

Ban hành: 04/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5736

Thông tư 07-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp của Đảng và đoàn thể

Ban hành: 28/01/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5737

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Ban hành: 05/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
5738

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5739

Thông tư 13/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/CT ngày 08/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần trong hoạt động ngân hàng

Ban hành: 23/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
5740

Quyết định 15-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật

Ban hành: 20/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi