Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.799 văn bản: Doanh nghiệp
5681

Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5682

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5683

Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5684

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5685

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5686

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 27/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
5687

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5688

Quyết định 71/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5689

Quyết định 225/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Máy và Phụ tùng

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5690

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
5691

Thông tư 3-TM/PC của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt nam

Ban hành: 10/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5692

Nghị định 13/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5693

Nghị định 15/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5694

Quyết định 51-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 21/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5695

Thông tư 19-TT/PC/VT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách công cộng bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa cho cá nhân và nhóm kinh doanh quy định tại Nghị định 66-HĐBT ngày 2/3/1992

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5696

Nghị định 1-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 04/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5697

Thông tư 118 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
5698

Nghị định 189-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 23/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5699

Quyết định 147-TCTK/QĐ của Tổng cục Thống kê về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp

Ban hành: 20/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5700

Quyết định 763-TTg Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã (tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ)

Ban hành: 19/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi