Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.171 văn bản: Doanh nghiệp
5641

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5642

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
5643

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Tổng công ty đường sông Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5644

Quyết định 88/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Đài tiếng nói Việt Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5645

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5646

Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5647

Quyết định 75/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5648

Quyết định 79/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Cà phê Việt Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5649

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5650

Quyết định 77/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty hoá chất mỏ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5651

Quyết định 73/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5652

Quyết định 74/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5653

Quyết định 72/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5654

Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5655

Quyết định 66/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5656

Quyết định 65/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5657

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
5658

Quyết định 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5659

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5660

Quyết định 59/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003-2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về