Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.724 văn bản: Doanh nghiệp
5641

Quyết định 475/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế báo cáo số liệu thống kê của các doanh nghiệp vận tải hàng không Việt Nam trong lĩnh vực không tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5642

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5643

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5644

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
5645

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
5646

Quyết định 3319/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khai thác hàng hoá và vận tải hành khách

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5647

Quyết định 3314/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5648

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5649

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5650

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5651

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5652

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5653

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5654

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5655

Thông tư 472-PLDS/KT của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5656

Thông tư 36-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 và Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5657

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
5658

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5659

Thông tư 15-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo toàn và phát triển vốn đến 01/01/1993 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5660

Quyết định 83-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
Vui lòng đợi