Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.170 văn bản: Doanh nghiệp
5621

Quyết định 129/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2005

5622

Quyết định 127/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên giai đoạn 2003 - 2005

5623

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội

5624

Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

5625

Quyết định 113/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 2003 -2005

5626

Quyết định 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

5627

Thông tư 65/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp trong quân đội

5628

Chỉ thị 03/2003/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

5629

Chỉ thị 11/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thành phố

5630

Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

5631

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

5632
5633

Quyết định 76/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

5634

Quyết định 105/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam

5635

Quyết định 103/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005

5636

Quyết định 104/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005

5637

Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

5638

Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể

5639

Quyết định 70/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước

5640

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005