Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.724 văn bản: Doanh nghiệp
5621

Nghị định 1-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 04/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5622

Thông tư 118 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
5623

Nghị định 189-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 23/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5624

Quyết định 147-TCTK/QĐ của Tổng cục Thống kê về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp

Ban hành: 20/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5625

Quyết định 763-TTg Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã (tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ)

Ban hành: 19/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5626

Quyết định 703-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Xí nghiệp Thuỷ sản hồ Hoà Bình cho tỉnh Hoà Bình quản lý

Ban hành: 24/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5627

Quyết định 617-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 26/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5628

Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

Ban hành: 10/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5629

Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5630

Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 17/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
5631

Thông tư 10-TM/PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5632

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 21/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
5633

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp ngành y tế

Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5634

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5635

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5636

Quyết định 344-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng

Ban hành: 04/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5637

Thông tư 45-TC/CĐKT của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5638

Nghị định 40-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 19/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5639

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 20/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5640

Thông tư 7-TT/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Ban hành: 26/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi