Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.624 văn bản: Doanh nghiệp
5441

Quyết định 837/TTg của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Công ty Vật tư bao bì lương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5442

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
5443

Quyết định 995-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung "Quy chế tài chính mẫu Tổng công ty Nhà nước" ban hành kèm theo quyết định số 838-TC/QĐ-TCDN ngày 28/8/1996

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
5444

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
5445

Quyết định 862-QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Thủy sản về việc thành lập Tổng công ty Hải sản Biển đông

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5446

Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
5447

Quyết định 745/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp doanh nghiệp Nhà nước nước hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5448

Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
5449

Nghị định 56/CP của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
5450

Quyết định 793/BXD-TCLĐ của Bộ Xây dựng về việc đổi tên Tổng công ty

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
5451

Thông tư 55-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 195/TTg ngày 08/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
5452

Thông tư 07-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
5453

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
5454

Quyết định 612/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5455

Quyết định 01/CPH của Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá về việc ban hành Quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5456

Thông tư 50-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
5457

Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2003
5458

Nghị định 50/CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
5459

Quyết định 548/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hoá theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
5460

Thông tư 43-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi