điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải

Lọc bài viết theo:

Điều kiện chung trong kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô 20/01/2020

Kinh doanh vận tải bằng ô tô bao gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa. Muốn kinh doanh vận tải bằng ô tô phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.