Quyết định 2403/QĐ-UBND Sơn La định hướng phát triển năng lượng mặt trời

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

_______

Số: 2403/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dề án định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 

Căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 12/6/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 14/10/2020 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 114/TTr-SCT ngày 22/9/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt đề án: “định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Định hướng phát triển nguồn năng lượng mặt trời đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, xã hội đề ra và thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư phát triển năng lượng mặt trời, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất của tỉnh Sơn La.

- Là cơ sở đề cập nhật nguồn và lưới điện tỉnh Sơn La vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Là cơ sở xác định phương án đấu nối các nhà máy điện mặt trời đến năm 2025 trong tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn điện.

2. Nội dung đề án

2.1. Giai đoạn đến năm 2025: dự kiến phát triển 600 MWp điện mặt trời trong đó: 500 MWp điện mặt trời mặt đất, 100 MWp mặt mái nhà. Lưới điện cần bổ sung đến năm 2025 như sau:

- Lưới điện 220 KV

+ Xây dựng mới trạm 220kV Mai Sơn, quy mô công suất 2x250MVA; tiến độ xây dựng trạm đồng bộ với tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời được đề xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

+ Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Mai Sơn chuyển tiếp trên đường dây 220kV Sơn La - Việt Trì, dây dẫn AC-2x330, chiều dài khoảng 7,5km;

+ Xây dựng mới trạm 220kV Sông Mã, quy mô công suất 2x250MVA; tiến độ xây dựng trạm đồng bộ với tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Sơn La (trong đó có các dự án điện mặt trời được đề xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La).

+ Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Sông Mã chuyển tiếp trên đường dây 500kV Sơn La - Điện Biên, dây dẫn AC-2x330, chiều dài khoảng 45km.

- Lưới điện 110 kV, 35 kV, 22 kV: Xây dựng các đường dây 110 kV, 35 kV, 22 kV đồng bộ với tiến độ đầu tư các nhà máy điện mặt trời để đấu nối vào lưới điện quốc gia.

2.2. Giai đoạn đến năm 2030: Dự kiến phát triển khoảng 600 MWp trong đó 500 MWp dự kiến phát triển các nhà máy điện mặt trời nối trên mặt hồ hoặc bán ngập, tập trung chủ yếu ở 02 huyện Mường La và Quỳnh Nhai; 100 MWp điện mặt trời mái nhà.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện

3.1. Giải pháp về Quy hoạch

- Đề nghị Bộ Công Thương cập nhật vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 với tổng công suất điện mặt trời của tỉnh.

- Các dự án điện mặt trời cụ thể được bổ sung Quy hoạch theo đúng quy định của Luật quy hoạch trước khi tổ chức thực hiện.

3.2. Giải pháp về vốn

Ngành điện: Tập đoàn điện lực, tổng công ty truyền tải điện miền Bắc, Tổng công ty điện lực Miền Bắc đầu tư phần lưới điện 220 kV. Phần lưới điện 110 kV, 35 kV, 22 kV đấu nối các nhà máy điện mặt trời do chủ đầu tư các nhà máy thực hiện.

Huy động các nguồn lực, có cơ chế chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án.

3.3. Giải pháp về quỹ đất

Tổng nhu cầu quy đất đến năm 2025 là 515 ha. Căn cứ kế hoạch đầu tư các chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND cấp huyện để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

4. Vốn đầu tư

- Đối với các dự án mặt trời ở tỉnh Sơn La khuyến nghị dưới mức 634 nghìn USD/MWp khi triển khai đảm bảo khả năng thu hồi vốn và trang trải các khoản vay cho nhà đầu tư.

- Tổng vốn đầu tư của lưới điện truyền tài 220kV kiến nghị là: 552,5 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Công Thương

- Tổ chức công bố định hướng phát triển điện mặt trời tỉnh Sơn La, xem xét, cung cấp thông tin về tiềm năng năng lượng mặt trời, giới thiệu địa điểm tiềm năng cho nhà đầu tư;

- Nghiên cứu ban hành quy trình, thủ tục phát triển các dự án điện mặt trời một cách chi tiết rõ ràng, minh bạch nhằm tạo môi trường đầu tư công bằng, thuận lợi;

- Quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cập nhật vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư các dự án phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức thu hút đầu tư; thẩm định cấp chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án điện mặt trời.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu về chính sách, thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phát triển nhà máy điện mặt trời; các dự án xây dựng hạ tầng phân phối điện, truyền tải điện theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý, kiểm tra, việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; đánh tác động môi trường đối với các dự án phát triển năng lượng.

4. UBND các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp và hỗ trợ nhà đầu tư về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) cho các dự án điện mặt trời theo quy định;

- Căn cứ vào quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời, hàng năm rà soát danh mục công trình sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của đơn vị quản lý, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt vào quy hoạch sử dụng đất và công bố công khai;

5. Công ty Điện lực Sơn La

- Báo cáo Tổng công ty truyền tải, Tổng công ty điện lực miền Bắc để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các trình lưới điện truyền tải theo các Quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ các quy định về hệ thống điện truyền tải và phân phối đã được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính, Xây dựng, Giao Thông và Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Điện lực Sơn La, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh văn phòng;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, HS, Biên KT, 20 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
Lê Hồng Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2403/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hồng Minh
Ngày ban hành: 04/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực