Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.119 văn bản: Điện lực
981

Quyết định 15/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
982

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
983

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Điện lực Tải về
984

Công văn 1339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
985

Quyết định 04/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
986

Công văn 08/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về phương án đẩy nhanh phát điện Nhà máy điện Cà Mau 1

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
987

Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Điện lực Tải về
988

Thông báo 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về các dự án nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Cẩm Phả

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
989

Thông tư 138/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Chính sách, Điện lực Tải về
990

Công văn 1838/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc Hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện Cà Mau

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
991

Quyết định 163/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
992

Quyết định 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Điện lực Tải về
993

Quyết định 06/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Điện lực Tải về
994

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đảm bảo điện mùa khô năm 2007 - 2008 và xây dựng các dự án theo Quy hoạch điện VI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Điện lực Tải về
995

Công văn 3421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi phí tiền lương năm 2007 đối với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Điện lực Tải về
996

Công văn 1332/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty cổ phần Mua bán điện

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
997

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
998

Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Lĩnh vực: Xây dựng, Điện lực Tải về
999

Quyết định 35/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
1000

Quyết định 2519/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về