Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 801 văn bản: Điện lực
701

Quyết định 32/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
702

Quyết định 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
703

Quyết định 2358/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

Ban hành: 29/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
704

Công văn 3549/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm tra chất lượng đối với thiết bị nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Ban hành: 08/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2006
705

Công văn 2583/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
706

Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
707

Quyết định 147/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
708

Quyết định 140/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Đà Nẵng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
709

Quyết định 08/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ban hành: 12/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
710

Quyết định 45/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
711

Quyết định 26/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
712

Quyết định 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 30/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
713

Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 -2010, có xét đến năm 2015"

Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2008
714

Quyết định 3836/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 22/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
715

Thông tư 94/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/01/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện

Ban hành: 26/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
716

Quyết định 258/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Nghiệp

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
717

Công văn 3691/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
718

Quyết định 240/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
719

Quyết định 241/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Điện Phú Mỹ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
720

Quyết định 07/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 - Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện

Ban hành: 20/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
Vui lòng đợi