Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.033 văn bản: Điện lực
681

Quyết định 22/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống thông tin và công bố thông tin

682

Quyết định 20/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào cả nhà máy nhiệt điện

683

Quyết định 19/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất và tính toán giá công suất thị trường

684

Quyết định 23/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán sau vận hành

685

Quyết định 21/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện

686

Quyết định 18/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

687

Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới

688

Công văn 196/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều kiện chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2)

689

Quyết định 284/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

690

Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

691

Công văn 120/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

692

Thông tư 03/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

693

Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2012

694

Công văn 429/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc áp dụng giá bán điện cho người thuê nhà để ở

695

Quyết định 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Bỉnh Niệm, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghỉ hưu

696

Công văn 119/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về định mức tỷ lệ chi phí tiếp nhận vật tư, thiết bị chuyên ngành nhập khẩu các công trình lưới điện đến 500kV

697

Thông tư 45/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10/05/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

698

Quyết định 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

699

Thông tư 46/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

700

Quyết định 2449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia